En peda­go­gik för närings­li­vet i en för­än­der­lig omvärld.

Som styr­man på en segel­båt kan vi bestäm­ma kur­sen men inte över väd­ret. Med en beprö­vad peda­go­gik i fram­kant för dig och ditt före­tag hjäl­per jag dig att nå fram­gång i en stän­digt för­än­der­lig omvärld

 

 

En peda­go­gik för närings­li­vet i en för­än­der­lig omvärld

Som styr­man på en segel­båt kan du bestäm­ma kur­sen men inte över väd­ret. Vi har en peda­go­gik i fram­kant för dig och ditt före­tag för att nå fram­gång i de nya tuf­fa omvärlds förutsättningarna.
 

 

Själv­le­dar­skap

Du är det vik­ti­gas­te verk­ty­get i för­änd­ring­en. Vi har en peda­go­gik på dina vill­kor. Orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling för­ut­sät­ter att du utveck­las i din roll.

Min roll

Kom­pe­tens för­ut­sät­ter själv­le­dar­skap och kun­skap. Att du har intres­set av att utveck­las i din roll är avgö­ran­de. Intres­set och enga­ge­mang­et kom­mer före kunskap.

 

Kun­skap

Vi genom­för behovs- och pro­ble­ma­na­ly­ser och leve­re­rar rätt kun­skap i rätt tid med rätt kon­sul­ter som medel för att nå dina före­tagse­ko­no­mis­ka mål.

Up2u är ett bra namn för alla

Mina upp­drags­gi­va­re söker själv­gå­en­de och ansvars­ta­gan­de per­so­nal med rätt inställ­ning till job­bet och före­ta­get 

Med­ar­be­tar­na kän­ner att det­ta är något för dom. Verk­tyg för mig och inte bara något mer från led­ning­en upp­i­från och ner.

Ja det stäm­mer!. Bakom ny tek­no­lo­gi, fram­gångs­ri­ka före­tag bör­jar allt med oss själ­va.  

 

Det som hän­der, hän­der i vår kalender

Ett: Reflek­te­ra mera!

Två: Pri­o­ri­te­ra mera! 

Tre: Kom­mu­ni­se­ra mera!

Låt mig se din kalen­der och jag vet vad du behö­ver. Allt kom­mer ner till hur vi använ­der tiden. Äg din tid! Lär dig att pri­o­ri­te­ra och äls­ka den. Det hand­lar inte om att du inte vet eller kan. Det hand­lar om trä­ning och bra verk­tyg som utgår från ditt behov   

 

Bäs­ta coach­ning­en är tea­met självt

  • Pro­cess­verk­tyg ger oss sam­ma språk och “best practice”

  • Feed­back, feed­back, feedback

  • Rit­ning­ar! Vad är vi? Vart skall vi?

Om vi byg­ger ett hus. Vet alla hur det kom­mer ser ut när det är fär­digt? Vi behö­ver en rit­ning så vi vet hur vik­ti­ga vi är för varand­ra. Med gemen­sam­ma pro­cess­verk­tyg byg­ger jag tea­mets fram­gång. De kom­mer adop­te­ra för­änd­ring­ar­na oli­ka snabbt. Vis­sa är snab­ba att prö­va nytt. And­ra kom­mer på slu­tet. Feed­back är nyc­keln. Där fin­ner vi det som höjer enga­ge­mang­et all­ra mest. 

 

Per­so­na för rollen

Med kar­riär­ut­veck­ling får vi nya rol­ler som krä­ver ny kun­skap. Ofta tän­ker vi inte på vil­ka nya per­son­li­ga egen­ska­per den krä­ver. Kun­skap är den lät­ta biten. Vis­sa av oss gil­lar lagspor­ter som fot­boll and­ra ten­nis med en tyd­lig mot­stån­da­re en annan att hop­pa höjd där det är själv­kon­troll som krävs.

Det­ta krä­ver en hel del reflek­tion för lyc­kas och tri­vas. Tänk bara på hur svårt det är säga nej ibland. 

Kun­skap som ett medel

Vi tror att det är män­ni­skor som får alla verk­sam­he­ter att växa. Där­för sät­ter vi indi­vi­den i cent­rum. Det­ta gör vi med en unikt utveck­lad peda­go­gik som rik­tar sig till dig inom närings­li­vet. Up2u leve­re­rar inte bara kun­skap utan ock­så den styr­ning som krävs för att det skall leda till resul­tat. Kun­skap är ett verk­tyg, men att ha rätt på alla prov byg­ger inga före­tag. Det som krävs är rätt atti­tyd samt att du är ansvars­ta­gan­de och själv­gå­en­de. Det är du själv som är det vik­ti­gas­te verk­ty­get i din förändring.
  • Sälj­stra­te­gi för ledningsgrupper

  • Lean och organisationsutveckling

  • Leve­rans­pro­ces­ser och Key Account Management

  • Ser­vice management

  • Utveck­ling av vision och företagskultur

Mer om vårt uni­ka koncept

Vi har en peda­go­gik för närings­li­vet. Det inne­bär en peda­go­gik på del­ta­gar­nas vill­kor genom modern tek­no­lo­gi. Vi ser inte kun­skap som ett mål utan som ett medel för verk­sam­he­tens resul­tat. Det­ta gör vi med en unikt utveck­lad pedagogik.

Vi har doku­men­te­ra­de resul­tat och refe­ren­ser från våra upp­drag där män­ni­skor gör sto­ra “för­flytt­ning­ar” med sig själ­va. Vi ser till att det egna arbe­tet med sig själv når målet med utbild­ning­en genom att omsät­ta ny kun­skap till att lösa pro­blem och utveck­la verksamheten.

Vi är exper­ter på att inspi­re­ra and­ra i det­ta egna arbe­te som all­tid krävs om resul­tat skall nås. Till­sam­mans med era leda­re ska­par vi fan­tas­tis­ka resultat.