En peda­go­gik för närings­li­vet i en för­än­der­lig omvärld.

Som styr­man på en segel­båt kan du bestäm­ma kur­sen men inte över väd­ret. Vi har en peda­go­gik i fram­kant för dig och ditt före­tag för att nå fram­gång i de nya tuf­fa omvärldsförutsättningarna.
 

 

En peda­go­gik för närings­li­vet i en för­än­der­lig omvärld.

Som styr­man på en segel­båt kan du bestäm­ma kur­sen men inte över väd­ret. Vi har en peda­go­gik i fram­kant för dig och ditt före­tag för att nå fram­gång i de nya tuf­fa omvärlds förutsättningarna.
 

 

Själv­le­dar­skap

Du är det vik­ti­gas­te verk­ty­get i för­änd­ring­en. Vi har en peda­go­gik på dina vill­kor. Orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling för­ut­sät­ter att du utveck­las i din roll.

Min roll

Kom­pe­tens för­ut­sät­ter själv­le­dar­skap och kun­skap. Att du har intres­set av att utveck­las i din roll är avgö­ran­de. Intres­set och enga­ge­mang­et kom­mer före kunskap.

 

Kun­skap

Vi genom­för behovs- och pro­ble­ma­na­ly­ser och leve­re­rar rätt kun­skap i rätt tid med rätt kon­sul­ter som medel för att nå dina före­tagse­ko­no­mis­ka mål.

Själv­le­dar­ska­pet är grunden

Kun­skap är för­ut­sätt­ning­en men inte utma­ning­en i förändringsledning.
Det som idag krävs är rätt atti­tyd samt ansvars­ta­gan­de och själv­gå­en­de med­ar­be­ta­re som för­står sin roll. Om det­ta inte är på plats kom­mer inte vär­det av ny kun­skap få de effek­ter du söker efter. Själv­le­dar­skap hand­lar om att först leda sig själv och sedan and­ra. För det utveck­lar vi uni­ka reflek­tions­do­ku­ment till att utveck­la din roll i verksamheten.

 

 • Per­son­lig produktivitet

 • Per­son­ligt ledarskap

 • Per­son­lig för­sälj­ning och bemötande

 • Team­ut­veck­ling

 • Kon­flikt­han­te­ring

 • Säl­ja i team och Key Account Management

 • Pro­jekt­led­ning

Min roll i verksamheten

Din roll byg­ger på att du har intres­set att stän­digt utveck­la din kun­skap och ditt per­son­li­ga ledar­skap. Du kom­mer upp­täc­ka gläd­jen i att över­träf­fa dig själv istäl­let för att jäm­fö­ra dig med andra.

Vi ska­par bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för moder­na och flex­ib­la orga­ni­sa­tio­ner och tvär­funk­tio­nel­la team där var­je indi­vid för­står och utveck­lar sin roll i det stör­re sammanhanget.

 

 

 • Team­ut­veck­ling

 • Kon­flikt­han­te­ring

 • Säl­ja i team och Key Account Management

 • Pro­jekt­led­ning

Kun­skap som ett medel

Vi tror att det är män­ni­skor som får alla verk­sam­he­ter att växa. Där­för sät­ter vi indi­vi­den i cent­rum. Det­ta gör vi med en unikt utveck­lad peda­go­gik som rik­tar sig till dig inom närings­li­vet. Up2u leve­re­rar inte bara kun­skap utan ock­så den styr­ning som krävs för att det skall leda till resul­tat. Kun­skap är ett verk­tyg, men att ha rätt på alla prov byg­ger inga före­tag. Det som krävs är rätt atti­tyd samt att du är ansvars­ta­gan­de och själv­gå­en­de. Det är du själv som är det vik­ti­gas­te verk­ty­get i din förändring.
 • Sälj­stra­te­gi för ledningsgrupper

 • Lean och organisationsutveckling

 • Leve­rans­pro­ces­ser och Key Account Management

 • Ser­vice management

 • Utveck­ling av vision och företagskultur

 

 

 • Sälj­stra­te­gi för ledningsgrupper

 • Lean och organisationsutveckling

 • Leve­rans­pro­ces­ser och Key Account Management

 • Ser­vice management

 • Utveck­ling av vision och företagskultur

Mer om vårt uni­ka koncept

Vi har en peda­go­gik för närings­li­vet. Det inne­bär en peda­go­gik på del­ta­gar­nas vill­kor genom modern tek­no­lo­gi. Vi ser inte kun­skap som ett mål utan som ett medel för verk­sam­he­tens resul­tat. Det­ta gör vi med en unikt utveck­lad pedagogik.

Vi har doku­men­te­ra­de resul­tat och refe­ren­ser från våra upp­drag där män­ni­skor gör sto­ra “för­flytt­ning­ar” med sig själ­va. Vi ser till att det egna arbe­tet med sig själv når målet med utbild­ning­en genom att omsät­ta ny kun­skap till att lösa pro­blem och utveck­la verksamheten.

Vi är exper­ter på att inspi­re­ra and­ra i det­ta egna arbe­te som all­tid krävs om resul­tat skall nås. Till­sam­mans med era leda­re ska­par vi fan­tas­tis­ka resultat.