Vi lyss­nar till beho­vet och vi gil­lar att gå på dju­pet om du tillåter?

Vi lyss­nar till beho­ven och vi gil­lar att gå dju­pet om du tillåter!

Up2u Verk­sam­hets­be­skriv­ning

Up2u består av två orga­ni­sa­tio­ner som speg­lar vår affärsidé och kon­cept. Vi arbe­tar både med kärn­per­so­nal som genom­gått vårt inter­na pro­gram på 10 måna­der, samt utval­da med­le­ve­ran­tö­rer som för­står vårt kon­cept och har en för­dju­pad kom­pe­tens som kun­der­na krä­ver för att vi skall kun­na leve­re­ra uppdraget.

Genom att vi själ­va utveck­lar och kon­trol­le­rar våra digi­ta­la platt­for­mar och peda­go­gis­ka verk­tyg kan vi garan­te­ra kva­li­tén gente­mot upp­sat­ta före­tagse­ko­no­mis­ka och kul­tu­rel­la mål för våra kun­der. Vår före­tags­struk­tur och kul­tur är en grund­läg­gan­de kom­po­nent i vår affärsidé.

Vi sät­ter oss alla i sam­ma båt för att ska­pa leve­ran­ser med högt enga­ge­mang till våra kunder.

Up2u Mana­ge­ment

Våra mana­ge­ment­kon­sul­ter leve­re­rar det inne­håll våra kun­der behö­ver för att nå sina mål mot sina kun­der. Vi arbe­tar all­tid i per­spek­ti­vet kun­dens kund som refe­rens­punkt i våra upp­drag. Vi leve­re­rar med en närings­livs­o­ri­en­te­rad peda­go­gik vil­ket ger 80% av fram­gång­en. Res­te­ran­de 20% hand­lar om inne­hål­let som skräd­dar­sys till var­je kunds uni­ka behov.

Karl-Johan Alme­gård

VD och Affärsutvecklare

Mer om Karl-Johan

Karl-Johan Alme­gård är grun­da­re av Up2u Mana­ge­ment och coach. En av Sve­ri­ges mest erfar­na kon­sul­ter inom Key Account Mana­ge­ment och sälj­stra­te­gi­er för led­nings­grup­per. Karl-Johan grun­da­de Sve­ri­ges förs­ta renod­la­de KAM-orga­ni­sa­tion för Mara­bou redan under 90-talet. Han ska­pa­de till­sam­mans med med ett lärar­team Nor­ra Euro­pas förs­ta KAM-utbild­ning för IHM Busi­ness School och bygg­de upp Sälj & Mark­nads­hög­sko­lans distans­ut­bild­ning (2,5år) för KAM. IHM och Sälj & Mark­nads­hög­sko­lans Key Account Mana­ge­ment utbild­ning­ar­na är idag de två mest omfat­tan­de öpp­na utbild­ning­ar­na i Sve­ri­ge.

Karl-Johan har arbe­tat 20 år som lära­re, före­drags­hål­la­re och kurs­ut­veck­la­re. Unik kom­pe­tens är att utveck­la sälj­stra­te­gi­er för led­nings­grup­per. Han arbe­tar som coach till che­fer och före­tags­le­da­re. Refe­rensupp­drag är Arbets­för­med­ling­en, Trel­le­borg, Ikea, Cap Gemi­ni, Tie­to, EON, Telia, Vol­vo Car, Viking Line och inter­na­tio­nel­la upp­drag såsom Her­sey (USA) Fer­re­ro (Ita­li­en).

Anders Johans­son

System­ut­veck­la­re och support

Mer om Anders

Utveck­lar och dis­tri­bu­e­rar rygg­ra­den i före­ta­gets webb­pro­duk­ter. Upp­drag som IT Kon­sult hos Dyna­byte. Har en bak­grund som under­skö­ters­ka på Söder­täl­je kom­mun. Anders är ock­så ytterst ansva­rig för vår kundsup­port och får åter­kom­man­de goda vits­ord för hög pro­blem­lös­nings­för­må­ga och kor­ta svarstider.

Up2u Deve­lop­ment

Våra deve­lop­ment kon­sul­ter utveck­lar verk­tyg för att mäta utveck­ling och resul­tat på indi­vid, team och före­tagsni­vå till våra kun­der. Vi har helt uni­ka verk­tyg för det­ta arbe­te som erbju­der oli­ka for­mer av mät­ning, vil­ket är avgö­ran­de moti­va­tions­fak­to­rer till del­ta­gar­na i pro­gram­men. Genom bl.a migre­ring av data så erbjuds upp­drags­gi­va­ren åter­kopp­ling på vad man fak­tiskt beta­lar för och inve­ste­rar i.

Genom att vi har egna utveck­la­re kan vi säk­ra data på sätt som garan­te­rar integri­tet för använ­da­re enligt gäl­lan­de lag­stift­ning. Den­na egna kon­troll är vik­tig för oss och våra kun­der. Myn­dig­he­ter, som vi arbe­tar med, stäl­ler ofta extra höga krav på säker­het. Likaså att vårt kon­cep­tet, ex via cer­ti­fi­e­ring säk­ras och får en kon­ti­nu­i­tet oav­sett vil­ken kon­sult som leve­re­rar tjänsten.

Det är kom­bi­na­tio­nen Mana­ge­ment och Deve­lop­ment som gör oss uni­ka på mark­na­den för kompetensutveckling.