Jag sover gott om nat­ten när and­ra lyckas! 

Min Histo­ria

För­sälj­ning har varit min röda tråd det bör­ja­de med cho­klad­ka­kor till att säl­ja hela orga­ni­sa­tio­ner. Genom mina kar­riär fick jag utveck­la affä­rer i många spän­nan­de rol­ler i sto­ra kon­cer­ner och i hela värl­den och sedan i famil­je­fö­re­tag. Med det ryg­gen bör­ja­de jag sedan lära and­ra och då lär­de jag mig nog mest. Som lära­re insåg jag det inte räc­ker med att kun­na utan ock­så kun­na behärs­ka det du lär ut. Då bör­ja­de jag coacha and­ra i sam­ma sak och leve­re­ra kon­sult­tjäns­ter i närings­li­vet och på myndigheter.

Karl-Johan Alme­gård

VD och Affärsutvecklare

Kort om min karriär

Karl-Johan Alme­gård är grun­da­re av Up2u Mana­ge­ment och coach. En av Sve­ri­ges mest erfar­na kon­sul­ter inom Key Account Mana­ge­ment och sälj­stra­te­gi­er för led­nings­grup­per. Karl-Johan grun­da­de Sve­ri­ges förs­ta renod­la­de KAM-orga­ni­sa­tion för Mara­bou redan under 90-talet. Han ska­pa­de till­sam­mans med med ett lärar­team Nor­ra Euro­pas förs­ta KAM-utbild­ning för IHM Busi­ness School och bygg­de upp Sälj & Mark­nads­hög­sko­lans distans­ut­bild­ning (2,5år) för KAM. IHM och Sälj & Mark­nads­hög­sko­lans Key Account Mana­ge­ment utbild­ning­ar­na är idag de två mest omfat­tan­de öpp­na utbild­ning­ar­na i Sve­ri­ge.

Karl-Johan har arbe­tat 20 år som lära­re, före­drags­hål­la­re och kurs­ut­veck­la­re. Unik kom­pe­tens är att utveck­la sälj­stra­te­gi­er för led­nings­grup­per. Han arbe­tar som coach till che­fer och före­tags­le­da­re. Refe­rensupp­drag är Arbets­för­med­ling­en, Trel­le­borg, Ikea, Cap Gemi­ni, Tie­to, EON, Telia, Vol­vo Car, Viking Line och inter­na­tio­nel­la upp­drag såsom Her­sey (USA) Fer­re­ro (Ita­li­en).

  • Rol­ler: VD, vVD, Export­chef, Inter­na­tio­nell pro­dukt­chef, för­sälj­nings­chef, Key Account Mana­ger, pro­jekt­le­da­re och säljare.
  • Lära­re: Affärs­kom­mu­ni­ka­tion, ledar­skap, stra­te­gisk och tak­tisk mark­nads­fö­ring, sälj­pla­ne­ring, export­för­sälj­ning, Key Account Mana­ge­ment, logistik, pro­jekt­led­ning, inköp och affärsmannaskap.
  • Kon­sult­tjäns­ter: Orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling, Key Account Mana­ge­ment, ledar­skap, per­son­ligt ledar­skap, pro­jekt­led­ning av e‑handels logistik, etik & moral för leda­re, out­bound, inbound för­sälj­ning, led­nings­grupp­s­ut­veck­ling och tea­me­ut­veck­ling, Busi­ness Intel­li­gence, stöd av före­tags­för­värv och mark­nads­e­ta­ble­ring­ar, intern­ut­bild­ning­ar och certifieringsuppdrag.
  • Före­drag: Jag är en upp­skat­tad före­drags­hål­la­re från led­nings­grup­per till upp 600personer som mest. Men jag drivs inte att av stå bara stå på scen då jag vill vara med att ska­pa och se resul­ta­tet. Men att kic­ka igång en för­änd­ring­en då är jag med!
  • VD stöd: Jag har stor empa­ti för den­na krä­van­de roll. Ensamt och myc­ket ansvar som jag erfar. Hjälp många att hit­ta vägen pre­cis som mig själv.

.

Min fram­tid

Min mis­sion är att ge indi­vi­der verk­tyg till att bli sitt bäs­ta jag. Vill hjäl­pa före­tags­le­da­re att tän­ka och hand­la på ett sätt som får dem att nå sin vision, istäl­let för att bara täv­la med kon­kur­ren­ter. Med indi­vi­den i fokus ska­par vi fram­gångs­ri­ka, lång­sik­ti­ga och håll­ba­ra resultat.

Var­för Up2u?

Up2u (Up to you) “står i min pan­na” bru­kar en del säga om mig. Det har varit lång resa. Att för­stå och efter­le­va att jag själv är det vik­ti­gas­te verk­ty­get i min utveck­ling och för­änd­ring. Bakom fram­gångs­ri­ka före­tag och orga­ni­sa­tio­ner bör­jar allt med indi­vi­den. Bakom ny tek­no­lo­gi, nya pro­duk­ter och tjäns­ter och var­je före­tag bör­jar med en män­ni­ska som utveck­las genom att ta ris­ker, prö­var nya tan­ke­sätt och vanor. Genom att min egna för­änd­ring­ar har varit möj­li­ga så ger det mig tro och kraft alla kan göra sam­ma resa. Jag vet vad som fun­ge­rar eller inte. För att göra de ytt­re för­änd­ring­ar­na så bör­jar det med dom inre reflek­tio­ner­na. I grun­den är det att lära sig att pri­o­ri­te­ra. Det är ibland svårt att säga nej och läm­na trygg­he­ten. Det har dock gett mig ett rikt liv med enormt myc­ket erfa­ren­he­ter. Erfa­ren­he­ter är det vi inte kan lära utan det är något vi upp­täc­ker. Det är min defi­ni­tion av ent­re­penör­skap och kreativitet. 

Idag hjäl­per jag leda­re, vil­ket vi alla är i våra rol­ler, med det per­son­li­ga ansva­ret, driv­kraf­ter­na och att göra en skill­nad. Med mig har jag ska­pat en unik (digi­tal) peda­go­gik för närings­li­vet över 20 år och som utveck­las hela tiden med inspi­ra­tion av mina upp­drags­gi­va­re med ny tek­nik som får män­ni­skor pro­duk­ti­va. Tek­ni­ken skall göra det trå­ki­ga roli­ga­re och eli­mi­ne­ra admi­nist­ra­tion. Jag har upp­täckt att de fles­ta av oss vill kän­na oss pro­duk­ti­va job­bet och bra åter­hämt­ning av nöjd­het. Det är up2u och det ger en käns­la av flow.

Mitt stöd!

Karl-Johan Alme­gård

VD och Affärsutvecklare

Mer om Karl-Johan

Karl-Johan Alme­gård är grun­da­re av Up2u Mana­ge­ment och coach. En av Sve­ri­ges mest erfar­na kon­sul­ter inom Key Account Mana­ge­ment och sälj­stra­te­gi­er för led­nings­grup­per. Karl-Johan grun­da­de Sve­ri­ges förs­ta renod­la­de KAM-orga­ni­sa­tion för Mara­bou redan under 90-talet. Han ska­pa­de till­sam­mans med med ett lärar­team Nor­ra Euro­pas förs­ta KAM-utbild­ning för IHM Busi­ness School och bygg­de upp Sälj & Mark­nads­hög­sko­lans distans­ut­bild­ning (2,5år) för KAM. IHM och Sälj & Mark­nads­hög­sko­lans Key Account Mana­ge­ment utbild­ning­ar­na är idag de två mest omfat­tan­de öpp­na utbild­ning­ar­na i Sve­ri­ge.

Karl-Johan har arbe­tat 20 år som lära­re, före­drags­hål­la­re och kurs­ut­veck­la­re. Unik kom­pe­tens är att utveck­la sälj­stra­te­gi­er för led­nings­grup­per. Han arbe­tar som coach till che­fer och före­tags­le­da­re. Refe­rensupp­drag är Arbets­för­med­ling­en, Trel­le­borg, Ikea, Cap Gemi­ni, Tie­to, EON, Telia, Vol­vo Car, Viking Line och inter­na­tio­nel­la upp­drag såsom Her­sey (USA) Fer­re­ro (Ita­li­en).

Anders Johans­son

System­ut­veck­la­re och support

Mer om Anders

Utveck­lar och dis­tri­bu­e­rar rygg­ra­den i före­ta­gets webb­pro­duk­ter. Upp­drag som IT Kon­sult hos Dyna­byte. Har en bak­grund som under­skö­ters­ka på Söder­täl­je kom­mun. Anders är ock­så ytterst ansva­rig för vår kundsup­port och får åter­kom­man­de goda vits­ord för hög pro­blem­lös­nings­för­må­ga och kor­ta svarstider.