Goog­le grun­da­des för bara 20 år sedan

Goog­le är ett feno­men när det gäl­ler till­växt. De omsät­ter idag över 250 mil­jar­der kro­nor. De hade inte ens ny affärsi­de för 20år sedan. Kom­mer du ihåg? “Ahh inte ännu en ny sök­mo­tor!”. De gjor­de allt så myc­ket bätt­re. Ett bevis på att orga­ni­sa­tion...
USA är säljtekniken´s för­lo­va­de land

USA är säljtekniken´s för­lo­va­de land

90% av mana­ge­ment lit­te­ra­tu­ren kom­mer från USA. Man kan kom­ma långt på sälj­tek­nik och bli pre­si­dent men det är lika för­le­gat som 90% av alla säljut­bild­ning­ar i Sve­ri­ge som byg­ger på gam­mal peda­go­gik. Nu ser värl­den annorlun­da ut. Kine­ser­na...