Byt spår innan verk­lig­he­ten gör det?

Lite affär kan snabbt bli stor affär. Kemin mel­lan mig och min upp­drags­gi­va­re är fram­gångs­fak­tor. Var­je steg mås­te byg­ga på resul­tat som ger det and­ra. Jag fun­ge­rar bäst med utma­ning­ar och tyd­li­ga mål. Min styr­ka är min erfa­ren­het och kreativitet. 

 

vec­kor

Mål! Är det för­änd­ring eller utveck­ling som du behö­ver? För­änd­ring väc­ker all­tid mot­stånd och krä­ver mod. Utveck­ling är att blir effek­ti­va­re! I båda fal­len har vi verk­ty­gen som ger ett posi­tivt skifte.

dagar

Resul­tat. Det som över­ty­gar är det du upp­le­ver. Mod är lika vik­tigt som struk­tur. Doku­men­ta­tio­nen från våra verk­tyg gör att du ser för­bätt­ring­ar­na. Det fyl­ler dig med ener­gi och klar­het att fat­ta bätt­re beslut.

måna­der

Näs­ta nivå. Nya ruti­ner sam­ar­bets­for­mer ger full effekt. Inef­fek­ti­va vanor och bete­en­den är brut­na. Vi har för­flyt­tat både män­ni­ska och orga­ni­sa­tion till en hög­re nivå. Alla kän­ner för att fira.

 

Du själv är det vik­ti­gas­te verktyget

Låt mig inspi­re­ra dig att inspi­re­ra dig själv. Låt din egen upp­le­vel­se över­ty­ga dig. Vi grä­ver där du står och vi ser över vil­ken verk­tygs­lå­da du behö­ver. Min peda­go­gis­ka grund är att får dig att upp­le­va mer flow. Det är inte bara ditt mest pro­duk­ti­va till­stånd. Du mår väl­digt bra där!

Låt oss bör­ja med job­bet. Det är fram­hju­let i ditt liv. Du spen­de­rar mest tid med dina arbets­kam­ra­ter och vill kän­na att dig vär­de­full och upp­skat­tad med tiden du bidrar med. De fles­ta av oss kan dela in vår tid i 4 seg­ment under en arbetsvecka

Pro­duk­tiv tid: Det är här du kän­ner att du ska­par kund­vär­den i din roll. Det du bidrar med till en bätt­re värld omkring dig med din kun­skap och personlighet. 

Mötes­tid: Är inte direkt din pro­duk­ti­va tid. Ett möte utan för­be­re­del­ser och upp­följ­ning är att slänga bort myc­ket av din och and­ras tid om du tän­ker efter. Bra möten är dock en för­ut­sätt­ning för din pro­duk­ti­va tid men det ger inte resul­ta­tet. Det blir väl­digt tyd­ligt om du job­bar med för­sälj­ning och utveck­ling av nya tjäns­ter och produkter. 

Admi­nist­ra­tion: Här slu­kas det enormt med tid för många. Det­ta vill vi digi­ta­li­se­ra och för­bätt­ra med ruti­ner. Tänk! Hur inve­ste­rar du tid för att spa­ra tid? Som att inve­ste­ra på bör­sen. Här finns sto­ra vins­ter att hämta!

Per­son­lig utveck­ling: Hur myc­ket tid per vec­ka läg­ger du på för­bätt­ra dina per­son­li­ga ruti­ner? Åter­hämt­ning­en är det som gör att du orkar mer. 

Hit­ta din fram­gångs­fak­tor. Livs­ba­lan­sen är vik­tig. Kanske lig­ger nyc­keln till mer fram­gång på job­bet, utan­för job­bet. Gör testet och reflek­te­ra lite dju­pa­re. Gör den rutin­mäs­sigt och ta en skärm­dump på resul­ta­tet var­je vec­ka eller månad. Se och gläds åt din utveck­ling och jäm­för dig inte med andra.

Vill du ha hjälp med att höja engagemanget?

Ser jag till­ba­ka så har det fles­ta av mina upp­drag bott­nat i just det­ta. Nyc­keln är tea­met och arbets­kam­ra­ter. Enga­ge­mang­et är den enskil­da fak­tor som mest påver­kar alla nyc­kel­tal. Att angri­pa det­ta på ett struk­tu­re­rat sätt är det jag är expert på. Det är vik­tigt att för­sö­ka mäta ett sådant arbe­te på oli­ka sätt. Mäta är del av fram­gång­en. Pre­cis som många av oss vill mäta våra löprun­dor för att se resul­ta­tet, moti­ve­ras och för­bätt­ra dom. Här jag utveck­lat en verk­tygs­lå­da för tea­met för att ska­pa sam­syn och mål. Pro­ces­sen är det som ger resul­ta­tet. Jag har utveck­lat pro­cess­verk­tyg med över 1 500 leda­re, ca 500st skar­pa exa­mens­ar­be­ten med före­tag i alla bran­scher för de ledan­de affärsskolorna.

Vi är våra gemen­sam­ma styr­kor och svag­he­ter. Des­sa han­te­rar vi pro­fes­sio­nellt. Vi syn­kar oss hela tiden i rätt rikt­ning. Med fär­di­ga mal­lar fri­görs tid och det ska­pas focus. Allt spa­ras auto­ma­tiskt så vi enkelt kan se till­ba­ka och se våra för­bätt­ring­ar. Det ger oss över­ty­gel­sen om vi tar rätt beslut och läg­ger tiden på rätt saker.Till exem­pel hur en posi­tiv ener­gi­ni­vå påver­kar för­sälj­ning­en eller om före­ta­gets intern­kom­mu­ni­ka­tion är inef­fek­tiv och där­med gör att per­so­na­len orkar prudu­ce­rar mind­re än vad som är möjligt.

Orga­ni­sa­tio­nens vision är din mission

Var­je orga­ni­sa­tion ska­par en mening för de anställ­da genom sin vision. Det märks om du kän­ner pas­sio­nen för din roll. Yrkes­stol­het är att du mis­sio­ne­rar. Det mås­te fin­nas mer än peng­ar­na att gå till job­bet för. För det mås­te var­je med­ar­be­ta­re mås­te för­stå sin del i hel­he­ten för att kän­na enga­ge­mang och ta ansvar.

Att ska­pa själv­gå­en­de med­ar­be­ta­re krä­ver att alla foku­se­rar på göra rätt saker istäl­let sty­ras av räds­la att göra fel. Där­för är vision, mis­sion så vik­tig att för­sö­ka efter­le­va i kul­tu­ren. När det upp­står ska­pas en sk flow-effek­ti­vi­tet dvs alla våga ta egna beslut och dri­va sig själ­va och and­ra framåt.

Leve­rans­pro­ces­sen och för­stå­el­se för före­ta­gets vär­de­ked­ja är fram­ti­dens sälj­stra­te­gi för led­nings­grup­pen. Vi har peda­go­gi­ken att få män­ni­skor att job­ba både stra­te­gisk och ope­ra­tivt sam­ti­digt. Vi har en digi­tal peda­go­gik för att imple­men­te­ra det som står i text leder till ett önsk­värt bete­en­de. Resul­ta­ten fun­ge­rar som besluts­hjälp­me­del. Dess­utom får per­so­na­len möj­lig­het att vara med och påver­ka sin arbets­mil­jö och kul­tur vil­ket är avgö­ran­de för att behål­la och utveck­la med­ar­be­tar­na över tiden.

Var­för pra­tar jag så myc­ket om flow?

Forsk­ning visar att det fles­ta av oss inte är lyck­li­ga när vi ledi­ga. Är vi ledi­ga mer än 5 tim­mar under dagen gör det oss depri­me­ra­de. Det stäm­mer väl in på mig. I 30år har jag intres­se­rat mig för det­ta och det har betytt myc­ket för min livs­kva­li­tet. Idag sät­ter jag mig flow, enkelt och med­ve­tet. Det har varit myc­ket trä­ning för att kom­ma dit och jag fick ta fram mina egna verk­tyg. Kun­ska­pen fann jag men få verk­tyg som verk­li­gen base­ra­de sig på den forsk­ning som finns.

Flow är ett av de mest fors­ka­de områ­den inom psy­ko­lo­gin, vil­ket syf­tar till ett med­ve­tan­de­till­stånd som inträf­far när du blir helt upp­slu­kad av en akti­vi­tet och får en djup käns­la av kon­troll. Det är ditt mest pro­duk­tivt till­stånd som kor­re­le­rar med fram­gång i oli­ka slags kre­a­ti­va aktiviteter.

Oav­sett om du är eli­tid­rot­ta­re eller på väg att kän­na dig utbränd så ger flow ett med­ve­ten­het om vad som tar och ger dig ener­gi. Det sti­mu­le­rar ditt belö­nings­sy­stem till att fat­ta beslut som bidrar till ett hög­re väl­be­fin­nan­de och pro­duk­ti­vi­tet i din var­dag. Många har hört, vis­sa vet vad flow är men få behärs­kar det.

Vad kan kun­skap om flow göra för dig?

  • Ökar din för­må­ga genom att du utma­nar dig genom begrän­sad tiden som ökar ditt pro­duk­ti­va focus
  • Fat­ta logis­ka beslut och lyss­na på mag­käns­lan och inte sty­ras av impul­si­va käns­lor såsom räds­lor kan ge upp­hov till.
  • Hjäl­per dig att bry­ta oro och nega­tiv stress och bli mer närvarande.
  • Hjäl­per dig att snabbt kom­ma till­ba­ka från job­big hän­del­ser och besked. Det kal­las resi­li­ens och är vik­tig att tit­ta på om du har haft en svår uppväxt.

Flow­Kee­per är en webapp för dig som vill trä­na flow. Det är enkelt att använ­da. Det är ett prof­fi­so­nellt verk­tyg som krä­ver kun­skap om flow som begrepp. Så där­för fin­ner du det inte på app buti­ker­na. Ta kon­takt med mig om du vill veta mer.

7 + 14 =

Ditt Run­kee­per för självkänslan

Flow­Kee­per är forsk­nings­ba­se­rat och är utveck­lat med läka­re med över 300 använ­da­re. Många har gjort sto­ra för­änd­ring­ar med det. Det är för dig som vill gå på dju­pet och göra bestå­en­de för­änd­ring­ar genom men­tal  träning. 

Foku­se­ra 90sek

90 sek regeln har hjälpt många. Vi utsätts stän­digt för sti­mu­li både utan­för och inom oss. Trä­na dig att stan­na upp och fat­ta rätt beslut innan din respons. 

Utma­na dig!

Det är det små med­vet­na för­änd­ring­ar­na vi gör var­je dag ger de sto­ra resul­ta­ten. Du skall sty­ra över dina käns­lor de skall inte sty­ra dig!

Du är i flow

Grat­tis! Belö­ning­en är ome­del­bar. Du har tagit dig över den men­ta­la trös­keln. Tiden stan­nar och du är helt upp­ta­gen med ditt nya focus.

Ökad för­må­ga

Det vik­tig att se resul­ta­tet 60% av din hjär­na akti­ve­ras när du ser posi­ti­va för­änd­ring­ar. Du ser tyd­lig vad som tar och ger ener­gi och moti­ve­rar dig att trä­na mera