Vill du byta spår innan verk­lig­he­ten gör det åt dig?

Byt spår innan verk­lig­he­ten gör det åt dig

vec­kor

Mål! Är det för­änd­ring eller utveck­ling som du behö­ver? För­änd­ring väc­ker all­tid mot­stånd och krä­ver mod. Utveck­ling är att blir effek­ti­va­re! I båda fal­len har vi verk­ty­gen som ger ett posi­tivt skifte.

dagar

Resul­tat. Det som över­ty­gar är det du upp­le­ver. Mod är lika vik­tigt som struk­tur. Doku­men­ta­tio­nen från våra verk­tyg gör att du ser för­bätt­ring­ar­na. Det fyl­ler dig med ener­gi och klar­het att fat­ta bätt­re beslut.

måna­der

Näs­ta nivå. Nya ruti­ner sam­ar­bets­for­mer ger full effekt. Inef­fek­ti­va vanor och bete­en­den är brut­na. Vi har för­flyt­tat både män­ni­ska och orga­ni­sa­tion till en hög­re nivå. Alla kän­ner för att fira.

 

Bör­ja med dig!

Låt mig inspi­re­ra dig att inspi­re­ra dig själv. Prö­va att göra det jag säger. Låt din upp­le­vel­se över­ty­ga dig. Vi grä­ver där du står och jag ger dig ett verk­tyg som ger dig det flow du öns­kar. När du kom­mer du över utma­ning­en har du ome­del­bart gjort en förändring.

Tid är peng­ar för dig och du vill ha koll på vad som är vik­tigt och bråt­tom och göra rätt pri­o­ri­te­ring­ar. Vi har utveck­lat en klas­sisk Eisen­ho­ver Matrix som ger dig en över­sikt över ditt tids­ka­pi­tal. Få får en ome­del­bar över­sikt av pro­duk­tiv tid, möten, admi­nist­ra­tion och per­son­lig pla­ne­ring. Men den kan du syn­ka och leda and­ra and­ra. Det är din kick­start för vec­kan eller pro­jek­tet som skall ges mer tid.

Var­för är du vik­tigt? Våra erfa­ren­he­ter visar att med­ar­be­ta­re läg­ger väl­digt lite tid på stra­te­giskt tän­kan­de. Kon­se­kven­ser­na är stress genom att stän­digt släc­ka brän­der pga av bris­tan­de leve­rans­för­må­ga i orga­ni­sa­tio­nen. Den inter­na mil­jön blir då det störs­ta hotet för före­ta­gets över­lev­nad. Bör­ja med dig och visa vägen. 

Vi har inspi­re­ra­de reflek­tions­do­ku­ment som får dig att sät­ta dig i fram­sä­tet på din dag! Vi har en omfat­tan­de verk­tygs­lå­da inom per­son­lig pro­duk­ti­vi­tet som rela­te­rar till forsk­ning. Men fram­förallt har vi doku­men­te­ra­de resultat. 

 

Äls­ka samarbetet

Hem­mel eller hel­ve­tet. Vad vak­nar du till? Du skall kän­na och vara ett stöd. Mötas av gla­da ansik­ten på din e‑fika. Sät­ta målen för dagen och åter­kopp­la hur det gått innan du tar kväll. Det ger en pro­duk­tiv käns­la som ger dig den åter­hämt­ning på kväl­len du behö­ver. Ruti­ner­na vi utveck­lar till­sam­mans ger oss kraf­ten och tryggheten.

Vi är våra gemen­sam­ma styr­kor och svag­he­ter. Des­sa han­te­rar vi pro­fes­sio­nellt med en digi­tal och rapp SWOT ana­lys så ofta vi kän­ner vi behö­ver det. Den syn­kar oss hela tiden i rätt riktning.

Spar tid med våra digi­ta­la mal­lar. Up2u har digi­ta­la verk­tyg för att höja enga­ge­mang­et samt och ska­pa focus för hela tea­met. Med fär­di­ga mal­lar fri­görs tid och det ska­pas focus. Allt spa­ras auto­ma­tiskt så vi enkelt kan se till­ba­ka och se våra för­bätt­ring­ar. Det ger oss över­ty­gel­sen om vi tar rätt beslut och läg­ger tiden på rätt saker.Till exem­pel hur en posi­tiv ener­gi­ni­vå påver­kar för­sälj­ning­en eller om före­ta­gets intern­kom­mu­ni­ka­tion är inef­fek­tiv och där­med gör att per­so­na­len orkar prudu­ce­rar mind­re än vad som är möjligt.

Orga­ni­sa­tio­nens vision är din mission

Var­je orga­ni­sa­tion ska­par en mening för de anställ­da genom sin vision. Det märks om du kän­ner pas­sio­nen för din roll. Yrkes­stol­het är att du mis­sio­ne­rar. Det mås­te fin­nas mer än peng­ar­na att gå till job­bet för. För det mås­te var­je med­ar­be­ta­re mås­te för­stå sin del i hel­he­ten för att kän­na enga­ge­mang och ta ansvar.

Att ska­pa själv­gå­en­de med­ar­be­ta­re krä­ver att alla foku­se­rar på göra rätt saker istäl­let sty­ras av räds­la att göra fel. Där­för är vision, mis­sion så vik­tig att för­sö­ka efter­le­va i kul­tu­ren. När det upp­står ska­pas en sk flow-effek­ti­vi­tet dvs alla våga ta egna beslut och dri­va sig själ­va och and­ra framåt.

Leve­rans­pro­ces­sen och för­stå­el­se för före­ta­gets vär­de­ked­ja är fram­ti­dens sälj­stra­te­gi för led­nings­grup­pen. Vi har peda­go­gi­ken att få män­ni­skor att job­ba både stra­te­gisk och ope­ra­tivt sam­ti­digt. Vi har en digi­tal peda­go­gik för att imple­men­te­ra det som står i text leder till ett önsk­värt bete­en­de. Resul­ta­ten fun­ge­rar som besluts­hjälp­me­del. Dess­utom får per­so­na­len möj­lig­het att vara med och påver­ka sin arbets­mil­jö och kul­tur vil­ket är avgö­ran­de för att behål­la och utveck­la med­ar­be­tar­na över tiden.

Hur ska­pas flow effektiviteten?

vec­kor

Ruti­ner: Flow finns att häm­ta ur dina ruti­ner. Bör­ja med att doku­men­te­ra dom, sedan för­bätt­ra dom i små steg genom att utma­na dig för öka din förmåga

dagar

Vanor: Krop­pen bör­ja rea­ge­ra med mer ener­gi då du gått från från ovana till lust. Dina vanor dri­ver dig fram­åt per automatik. 

måna­der

Liv­stil: Du har bätt­re för­må­ga att han­te­ra för­änd­ring­ar och häm­ta ener­gi ur dig själv. Du drivs ur egen ener­gi och på det sät­tet hjäl­pa and­ra all­ra bäst.

Vad är egent­li­gen flow?

Flow är ett av de mest fors­ka­de områ­den inom psy­ko­lo­gin, vil­ket syf­tar till ett med­ve­tan­de­till­stånd som inträf­far när du blir helt upp­slu­kad av en akti­vi­tet och får en djup käns­la av kon­troll. Det är ditt mest pro­duk­tivt till­stånd som kor­re­le­rar med fram­gång i oli­ka slags kre­a­ti­va aktiviteter.

Oav­sett om du är eli­tid­rot­ta­re eller på väg att kän­na dig utbränd så ger flow ett med­ve­ten­het om vad som tar och ger dig ener­gi. Det sti­mu­le­rar ditt belö­nings­sy­stem till att fat­ta beslut som bidrar till ett hög­re väl­be­fin­nan­de och pro­duk­ti­vi­tet i din var­dag. Många har hört, vis­sa vet vad flow är men få behärs­kar det.

Vad kan kun­skap om flow göra för dig?

  • Fin­na din balans mel­lan utma­ning och för­må­ga och mins­ka din nega­ti­va stress
  • Hjäl­per dig att bry­ta “tjatt­ran­de tan­kar” vil­ket hjäl­per dig att bli mer närvarande
  • Hjäl­per dig att säga nej och lyss­na på dina behov
  • Över­vin­na inre mot­stånd och räds­la och ska­pa fokus
  • Veta hur du häm­tar ener­gi ur dig själv
  • Arbe­ta foku­se­rat och hårt vil­ket ger en bätt­re och mer njut­bar åter­hämt­ning när du är ledig.

Flow­Kee­per är vår app för dig som vill trä­na flow. Det är enkelt att använ­da men krä­ver kun­skap om flow som begrepp. Ta kon­takt med oss om du vill veta mer.

1 + 3 =

Flow­Kee­per mäter och trä­nar ditt flow

90 sek

Med micro­re­flek­tio­ner före och efter dina ruti­ner ska­par du focus och närvaro 

Äg din tid

Att trä­na eller ha ett möte tar ald­rig en tim­me. Mins­ka dina ställ­ti­der och får bort stres­sen du ska­par själv

Vad ger energi?

Utveck­la dina reak­tions­möns­ter och han­te­ra din impul­ser. Du ser tyd­ligt vad som tar och ger energi

Visu­a­li­se­ra flow

60% av din hjär­na akti­ve­ras när du ser posi­ti­va för­änd­ring­ar. Det­ta är din Run­kee­per för självkänslan