Du själv är det vik­ti­gas­te verk­ty­get i för­änd­ring­en, är du på rätt spår?

Du själv är det vik­ti­gas­te verk­ty­get i din förändring.

vec­kor

Ny kun­skap ger dig inte auto­ma­tisk kom­pe­tens. Utma­ning­en du möter är din ovana. I stres­sa­de mil­jö­er fal­ler du till­ba­ka i gam­la möns­ter hur inspi­re­rad du än är. Det tar upp till två vec­kor att över­vin­na ditt inre mot­stånd. Vi har verk­ty­gen att få dig att kom­ma över trösk­lar­na och ska­pa mer flow i ditt liv.

dagar

Forsk­ning visar att om du reflekterar/tränar var­je dag så har du efter den­na tid ska­pat ett auto­nomt bete­en­de. Dvs det går av sig själv och du är trygg med dig själv i otryg­ga situ­a­tio­ner. Vi har peda­go­gi­ken så din kun­skap blir en del av dig själv. Det ger dig tro­vär­dig­het i mötet med andra

måna­der

Att ska­pa bestå­en­de för­håll­nings­sätt och nya sam­ar­bets­for­mer tar tid. För­tro­en­de och arbets­gläd­je kan du inte läsa dig till. Vi har doku­men­te­ra­de resul­tat hur vi för­flyt­tar både män­ni­ska och orga­ni­sa­tion till hög­re nivå.

Indi­vid­ut­veck­ling

Per­son­ligt reflek­tions­ar­be­te är grun­den till för stän­di­ga för­bätt­ring­ar för verk­sam­he­ten. Våra erfa­ren­he­ter visar att med­ar­be­ta­re läg­ger väl­digt lite tid på stra­te­giskt tän­kan­de. Kon­se­kven­ser­na är stress genom att stän­digt släc­ka brän­der pga av bris­tan­de leve­rans­för­må­ga i orga­ni­sa­tio­nen. Den inter­na mil­jön blir då det störs­ta hotet för före­ta­gets överlevnad.

Up2u har inspi­re­ra­de reflek­tions­do­ku­ment i vår coach-por­tal som får dig att sät­ta dig i fram­sä­tet på din dag! Vi har en omfat­tan­de verk­tygs­lå­da inom per­son­lig pro­duk­ti­vi­tet som rela­te­rar till forsk­ning. Men fram­förallt har vi doku­men­te­ra­de resul­tat från våra deltagare.

Vi har ock­så ett unikt reflek­tions­verk­tyg som hjäl­per dig att fat­ta beslut som sti­mu­le­rar väl­be­fin­nan­de och pro­duk­ti­vi­tet, för både indi­vid och organisation.

Team­ut­veck­ling

Var­je indi­vid inom tea­met utgör en vik­tig del av en hel­het. Med rätt insik­ter och verk­tyg kan vi ska­pa stor­dåd till­sam­mans men det för­ut­sät­ter en med­ve­ten­het om ens egna styr­kor och svag­he­ter. Olik­he­ter­na är ock­så våra kon­flikt­punk­ter. Här är käns­la vik­ti­ga­re än kun­skap för pro­duk­ti­va team. För oss är käns­lor ing­et flum, utan den verk­lig­het som är mest avgö­ran­de för att ska­pa enga­ge­mang och ener­gi, när de han­te­ras struk­tu­rellt och inte reaktivt.

Up2u har verk­ty­gen att både trä­na och mäta enga­ge­mang­et samt höja med­ve­tan­de­ni­vån för hela tea­met genom vår coach-por­tal och genom inspi­ra­tions­da­gar. Alla får till­gång till unik sta­tistik och infor­me­ras om vad som ger och tar ener­gi var­da­gen. Till exem­pel hur en posi­tiv ener­gi­ni­vå påver­kar för­sälj­ning­en eller om före­ta­gets intern­kom­mu­ni­ka­tion är inef­fek­tiv och där­med gör att per­so­na­len orkar mindre.

Orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling

Orga­ni­sa­tio­nen utveck­las först då indi­vi­den upp­märk­sam­mats och tea­met gjort de för­änd­ring­ar som behövs. Men det fun­ge­rar sam­ti­digt omvänt. Dvs var­je med­ar­be­ta­re mås­te för­stå sin del i hel­he­ten för att kän­na enga­ge­mang och ta ansvar.

Leve­rans­pro­ces­sen och för­stå­el­se för före­ta­gets vär­de­ked­ja är fram­ti­dens sälj­stra­te­gi för led­nings­grup­pen. Vi har peda­go­gi­ken att få män­ni­skor att job­ba både stra­te­gisk och ope­ra­tivt sam­ti­digt. Det blir imple­men­te­ring sam­ti­dig som vi lär.

Vi har ock­så verk­ty­gen som mäter och föl­jer upp fram­gång­ar­na för led­ning­en. Resul­ta­ten fun­ge­rar som besluts­hjälp­me­del och moti­va­tions­fak­to­rer för stän­di­ga anpass­ning­ar till verk­lig­he­ten. Dess­utom får per­so­na­len möj­lig­het att vara med och påver­ka sin arbets­mil­jö och kul­tur vil­ket är avgö­ran­de för att behål­la och utveck­la med­ar­be­tar­na över tiden.

Trä­na och mät din ener­gi med FlowKeeper

Flow­kee­per är ett enkelt och kraft­fullt stöd som hjäl­per dig att kom­ma över trösk­lar­na för att nå dina mål och trig­ga ditt belö­nings­sy­stem  att job­ba vidare.

Verk­ty­get base­rar sig på 25 års erfa­ren­het och lan­se­ra­des 2013 i digi­tal form av Karl-Johan Alme­gård och Adri­an Cot­fas och blev snabbt en suc­cé hos många användare.

Flow är ett begrepp från psy­ko­lo­gin, vil­ket syf­tar till ett med­ve­tan­de­till­stånd som inträf­far när en indi­vid blir helt upp­slu­kad av en akti­vi­tet och får en djup käns­la av kon­troll. Det är ett myc­ket pro­duk­tivt till­stånd som kor­re­le­rar med fram­gång i oli­ka slags kre­a­ti­va akti­vi­te­ter. Oav­sett om du är eli­tid­rot­ta­re eller på väg att kän­na dig utbränd. Det ger dig en hög­re med­ve­ten­het om vad som tar och ger ener­gi i var­da­gen och sti­mu­le­rar ditt belö­nings­sy­stem (bio­feed­back) till att fat­ta beslut som bidrar till ett hög­re väl­be­fin­nan­de och produktivitet.

Flow­Kee­per är ett verk­tyg för en mer med­ve­ten per­son­lig­hets­ut­veck­ling. Det har tes­tats av över 300 använ­da­re till­sam­mans med psy­ko­lo­ger och läka­re och många av använ­dar­na har gjort impo­ne­ran­de och doku­men­te­ra­de förändringar!

För­de­lar med FlowKeeper

Stör­re ansvar

Indi­vi­den blir mer pro­duk­tiv och tar ett stör­re ansvar för sin egen arbetsmiljö.

Bätt­re struktur

Indi­vi­den lär sig att pri­o­ri­te­ra rätt och att struk­tu­re­ra sin arbets­dag på ett bätt­re sätt.

Snab­ba­re leverans

Team och orga­ni­sa­tio­ner kan mäta och öka sin för­må­ga att leve­re­ra i tid.

Håll­bar förändring

Team och orga­ni­sa­tio­ner lär sig att göra håll­ba­ra och effek­ti­va förändringar.