Att för­änd­ra fokus kan vara smärtsamt.

På våra utbild­ning­ar finns det all­tid män­ni­skor som visar mot­stånd och är nega­tivt inställ­da till för­änd­ring. Där­för är det all­tid lika impo­ne­ran­de när del­ta­ga­re under för­änd­rings­ar­be­tet med­ger att de har haft fel inställ­ning. Att erkän­na det...
USA är säljtekniken´s för­lo­va­de land

USA är säljtekniken´s för­lo­va­de land

90% av mana­ge­ment lit­te­ra­tu­ren kom­mer från USA. Man kan kom­ma långt på sälj­tek­nik och bli pre­si­dent men det är lika för­le­gat som 90% av alla säljut­bild­ning­ar i Sve­ri­ge som byg­ger på gam­mal peda­go­gik. Nu ser värl­den annorlun­da ut. Kine­ser­na...