Trä­na och mät ditt flow

Trä­na och mät ditt flow

Nu är det möjligt! Kun­skap om flow är grun­den men om du vill ha effek­ten mås­te du trä­na för att upp­nå resul­tat. Flow är sedan över 20år en av de mest forsk­nings­re­la­te­ra­de områ­den. Det har vi byggt vårt verk­tyg kring och det fun­ge­rar. Om du vill...

Goog­le grun­da­des för bara 20 år sedan

Goog­le är ett feno­men när det gäl­ler till­växt. De omsät­ter idag över 250 mil­jar­der kro­nor. De hade inte ens ny affärsi­de för 20år sedan. Kom­mer du ihåg? “Ahh inte ännu en ny sök­mo­tor!”. De gjor­de allt så myc­ket bätt­re. Ett bevis på att orga­ni­sa­tion...
Pre­miär för vår nya hemsida

Pre­miär för vår nya hemsida

Vår nya hem­si­da är en vik­tigt mil­stol­pe i Up2u histo­ria som bör­ja­de 1997. Då som ett kon­sult­fö­re­tag grun­dat av Karl-Johan Alme­gård. Idag är Up2u ett före­tag med 6st i kärn­verk­sam­he­ten och 4st med­le­ve­ran­tö­rer. Det är tack vara våra kun­der som...

Kaos kom­mer före struktur.

Det kan inte ska­pas en för­änd­ring utan ett till­stånd av kaos. Där­för har våra utbild­ning­ar med­ve­tet med ett visst mått av kaos. Det hand­lar om pro­cess­kom­pe­tens, något du all­tid har med dig även om inne­hål­let för­änd­ras. Det hand­lar inte om...