Afri­so EMA

Afri­so är ett famil­jeägt före­tag som grun­da­des 1869 och nu drivs i fjär­de gene­ra­tio­nen med sys­ter­bo­lag i 22 län­der och är totalt över 1000 anställ­da. Afrio’s kon­tor i Sve­ri­ge lig­ger i Arlöv utan­för Mal­mö där man har ett 20 tal anställda. ...
Arbets­för­med­ling­en

Arbets­för­med­ling­en

Up2u har job­bat med Arbets­för­med­ling­en sedan 2013. Vi bör­ja­de med ett mind­re upp­drag där vår VD och affärs­ut­veck­la­re höll ett före­drag för 60 per­so­ner och har utveck­lats till cer­ti­fi­e­ring för nära 100 st före­tags­råd­gi­va­re samt utbild­ning­ar...

Kaos kom­mer före struktur.

Det kan inte ska­pas en för­änd­ring utan ett till­stånd av kaos. Där­för har våra utbild­ning­ar med­ve­tet med ett visst mått av kaos. Det hand­lar om pro­cess­kom­pe­tens, något du all­tid har med dig även om inne­hål­let för­änd­ras. Det hand­lar inte om...

Tre delar som samverkar.

Att få en möj­lig­het att utveck­las och fyl­la på kom­pe­ten­ser med stöd av tre vär­de­ful­la delar har för mig varit oer­hört upp­munt­ran­de. Enga­ge­mang­et har varit stor. Del­ta­gar­nas, FR, intres­se häng­er myc­ket på inställ­ning och atti­tyd. RMI – rätt...

Att för­änd­ra fokus kan vara smärtsamt.

På våra utbild­ning­ar finns det all­tid män­ni­skor som visar mot­stånd och är nega­tivt inställ­da till för­änd­ring. Där­för är det all­tid lika impo­ne­ran­de när del­ta­ga­re under för­änd­rings­ar­be­tet med­ger att de har haft fel inställ­ning. Att erkän­na det...
USA är säljtekniken´s för­lo­va­de land

USA är säljtekniken´s för­lo­va­de land

90% av mana­ge­ment lit­te­ra­tu­ren kom­mer från USA. Man kan kom­ma långt på sälj­tek­nik och bli pre­si­dent men det är lika för­le­gat som 90% av alla säljut­bild­ning­ar i Sve­ri­ge som byg­ger på gam­mal peda­go­gik. Nu ser värl­den annorlun­da ut. Kine­ser­na...