Kul­tur hand­lar om enga­ge­mang­et bakom erbju­dan­det. Män­ni­skor ska­par fram­gång­en. Det kal­las ofta de osyn­li­ga fak­to­rer­na som upp­går till 80% av fram­gång­en. Res­ten är de syn­li­ga som pro­duk­ter, tjäns­ter och eko­no­mi. Det som gör ett före­tag mark­nads­le­dan­de bland and­ra i sam­ma bransch är de sat­sar mer på kul­tu­ren. Des­sa osyn­li­ga fak­to­rer är inno­va­tion, kre­a­tivt, trygg­het. Män­ni­skor vet var före­ta­get är och vad det är på väg genom sin vision och där­för kän­ner stör­re menings­full­het att gå till job­bet. Har man svag före­tagskul­tur så job­bar vi för peng­ar­na och man har svårt att behål­la kompetens.

Jag har hjälp många orga­ni­sa­tio­ner i det­ta arbe­te på ett struk­tu­re­rat sätt. Om det lyc­kas beror helt på stö­det och enga­ge­mang från före­tags­led­ning­en. Det tar minst två år att utveck­la en stark före­tagskul­tur. Förs­ta året är att imple­men­te­ra värd­grun­den, and­ra året är för­bätt­ra den så det blir ett natur­ligt bete­en­de och tan­ke­sätt. Kul­tur är något som präg­lar och genom­sy­rar vårt sam­ar­be­te internt för vin­na mark­na­den externt. Den sker utan pre­sta­tion och auto­ma­tiskt. Det ger trygg­het om vil­ka egna ini­ti­a­tiv man kan ta utan behö­va frå­ga che­fen, det gör män­ni­skor mer själv­gå­en­de och ansvars­ta­gan­de. Det­ta är en VD vik­ti­gas­te stra­te­gis­ka mål som ger ett resul­tat av till­växt och vinst. Det ger den lång­sik­ti­ga överlevnaden.