Lyss­na på vad jag brin­ner för.

Jag har syss­lat med flow under hal­va mitt liv. Det störs­ta utma­ning­en var mig själv. Jag var fram­gångs­rik på det ytt­re pla­net men inom­bords kän­de jag myc­ket stress och pre­sta­tion. Det hade ett pris för krop­pen och jag bör­ja­de lyss­na mer på den. För 20 år sedan bör­ja­de jag min inre resa. Jag bör­ja­de stu­de­ra flow och det har varit min pas­sion sedan dess. Jag insåg att vara fram­gångs­rik är något man kän­ner sig och inte något man är i and­ras ögon.

Allt bör­jar med dig!

Det svå­ras­te var att slu­ta jäm­fö­ra sig med and­ra. Det tog tid fri­gö­ra mig från den­na “pro­gram­me­ring”. Vara dag hand­la­de att bör­ja över­träf­fa mina egna prestationer.