Jag har haft myc­ket ytt­re fram­gång­ar men ändå inte känt den där käns­lan av flow. Livet är ju en resa och inte mål. Det blir ju ett fat­tigt liv om vi bara mår bra när vi nått våra mål. Dess­utom ska­par mål för­vänt­ning­ar på oss. För 30 år sedan bör­ja­de jag stu­de­ra flow och det har varit min pas­sion sedan dess. För 20 år sedan blev jag före­ta­ga­re och Up2u (Up To You), dvs “upp till dig” blev sedan mitt före­tags­namn. Idag vill jag hjäl­pa and­ra att upp­nå mer flow i livet.

Flow är att över­träf­fa sig själv och inte andra!

Det svå­ras­te för mig var att slu­ta jäm­fö­ra mig med and­ra. Vi har det med oss från vår sko­la. Att hela tiden bli jäm­för­da och betyg­sat­ta. Om det blir vårt tan­ke­sätt så blir livet en kamp för att hela tiden för­sö­ka leva upp till and­ras för­vänt­ning­ar. Med flow får du ett nytt tan­ke­sätt. Något du kan kon­trol­le­ra och ska­pa din egen lyc­ka med. Det är att över­träf­fa den du var igår och kän­na till­freds­stäl­lel­sen att öka sin för­må­ga. Det hand­lar om ska­pa sin egen arbets­gläd­je på job­bet och på så sätt stöt­ta and­ra. Flow är dess­utom ett veten­skap­ligt områ­de och är väl utveck­lat inom idrot­ten. Den som lyc­kas är de som har mest moti­va­tion trä­na. När du trä­nar har du ing­en mot­stån­da­re, bara dig själv att övervinna!