Inspi­re­ras av Karl-Johan Alme­gård

Vi vill pre­sen­te­ra ett unikt kon­cept som trä­nar och mäter flow- effek­ti­vi­te­ten för dig, ditt team och din orga­ni­sa­tion. Mot­satt till en käns­la av flow är stress, ofta med ett ökat behov av att kon­trol­le­ra sin mil­jö. Stres­sen kos­tar sto­ra peng­ar i form av mins­kad pro­duk­ti­vi­tet för din orga­ni­sa­tion, vårt sam­häl­le och psy­kisk ohäl­sa för dig!

Allt bör­jar med dig!

Kom­pe­tens är för oss är inte sam­ma sak som att du har kun­skap eller bra betyg. Kom­pe­tens är att få saker gjor­da och ofta i kom­plex sam­ver­kan med and­ra. Vi bör­jar all­tid med din roll. Vad vill du med den? Har du det inte klart för dig så kom­mer du kän­na dig osä­ker på var du skall läg­ga ditt fokus. Fram­gång i rol­len byg­ger vi uti­från din talang, ditt intres­se och dina per­son­li­ga för­ut­sätt­ning­ar.

En peda­go­gik för närings­li­vet!

Brist på kun­skap är inte ett pro­blem läng­re. Du mås­te istäl­let frå­ga dig om du har intres­set som krävs för att utveck­las i din roll? Det är bara ditt intres­se som kan ska­pa det flow i livet som du söker efter. Kun­skap finns idag all­tid till­gäng­lig att ser­va dig om du bara har intres­set. Annars är ris­ken att du snabbt kom­mer efter och stres­sen ökar. Upp­lev fram­ti­dens peda­go­gik redan nu!

Vi ger dig och led­ning­en ett nytt ”mind­set”

Att han­te­ra den nya verk­lig­he­ten och den digi­ta­la mil­jön, krä­ver att du tän­ker om, för­änd­rar din atti­tyd och fin­ner ditt intres­se i din roll för att bli mer själv­gå­en­de i de fram­ti­da orga­ni­sa­tio­ner­na. Det är något annat än att gå på en kurs. Kur­ser stan­nar ofta i enbart inspi­ra­tion och kanske bra utvär­de­ring­ar men ger inga bestå­en­de resul­tat om du inte ser dig själv som det vik­ti­gas­te verk­ty­get i en för­änd­ring. Up2u erbju­der verk­lig kom­pe­tens­ut­veck­ling.