Flow effek­ti­vi­tet för indi­vid, team och organisation

Idag fre­dag den 25 Janu­a­ri är det knök­fullt igen. Ett posi­tivt pro­blem som så klart som gör oss gla­da. Med lite extras­to­lar och gläd­je så löser vi det. Vi fort­sät­ter att rul­la på, näs­ta möj­lig­het är den 8 mars i Mal­mö. Väl­kom­men med din intres­san­mä­lan nedan

Vi har nu ock­så öpp­nat upp med två datum i Stockholm.

  • 29 Mars kl 14.30 (Kaf­fe från kl 14) drott­ning­ga­tan 95A
  • 3 Maj kl 14.30 (Kaf­fe från kl 14) drott­ning­ga­tan 95A

Väl­kom­men att inspi­re­ras med Karl-Johan Alme­gård. Vi vill pre­sen­te­ra ett unikt kon­cept som trä­nar och mäter flow för dig, ditt team och din orga­ni­sa­tion. Mot­satt till en käns­la av flow är stress, ofta med ett ökat behov av att kon­trol­le­ra sin mil­jö. Stres­sen kos­tar sto­ra peng­ar i form av mins­kad pro­duk­ti­vi­tet för din orga­ni­sa­tion, vårt sam­häl­le och psy­kisk ohäl­sa för dig!

Allt bör­jar med dig! 

Kom­pe­tens är för oss är inte sam­ma sak som att du har kun­skap eller bra betyg. Kom­pe­tens är att få saker gjor­da och ofta i kom­plex sam­ver­kan med and­ra. Vi bör­jar all­tid med din roll. Vad vill du med den? Har du det inte klart för dig så kom­mer du kän­na dig osä­ker på var du skall läg­ga ditt fokus. Fram­gång i rol­len byg­ger vi uti­från din talang, ditt intres­se och dina per­son­li­ga förutsättningar.

En peda­go­gik för närings­li­vet! Upp­lev fram­ti­dens peda­go­gik redan nu!

Brist på kun­skap är inte ett pro­blem läng­re. Du mås­te istäl­let frå­ga dig om du har intres­set som krävs för att utveck­las i din roll? Det är bara ditt intres­se som kan ska­pa det flow i livet som du söker efter. Kun­skap finns idag all­tid till­gäng­lig att ser­va dig om du bara har intres­set. Annars är ris­ken att du snabbt kom­mer efter och stres­sen ökar.

Vi ger dig ett nytt ”mind­set” 

Att han­te­ra den nya verk­lig­he­ten och den digi­ta­la mil­jön, krä­ver att du tän­ker om, för­änd­rar din atti­tyd och fin­ner ditt intres­se i din roll för att bli mer själv­gå­en­de i de fram­ti­da orga­ni­sa­tio­ner­na. Det är något annat än att gå på en kurs. Kur­ser stan­nar ofta i enbart inspi­ra­tion och kanske bra utvär­de­ring­ar men ger inga bestå­en­de resul­tat om du inte ser dig själv som det vik­ti­gas­te verk­ty­get i en för­änd­ring. Up2u erbju­der verk­lig kompetensutveckling.

Tid: Den 8 mars kl 14.30–16.00
Plats: Till­växt Mal­mö — Hum­le­ga­tan 4 i Malmö

Anmä­lan. Reser­ve­ra din plats per mail till Christin christin@up2u.se
Vi bju­der på kaf­fe och före­dra­get, antal plat­ser är dock begrän­sat, så anmäl dig så fort som möj­ligt! Har du bokat och får för­hin­der, glöm då inte avan­mä­lan dig. Vid ute­bli­ven avan­mä­lan debi­te­ras 300:-

Up2u Mana­ge­ment utveck­las med hjälp av Till­växt Mal­mö som är ett sam­ar­be­te mel­lan närings­li­vet och Mal­mö stad. Till­växt Mal­mö erbju­der per­son­lig och kva­li­fi­ce­rad affärs­ut­veck­ling för Mal­mö­fö­re­tag med tillväxtambitioner.

www.tillvaxtmalmo.se