Vi lever i en tid med myc­ket omvärlds­för­änd­ring­ar, Jag upp­le­ver myc­ket lås­ning­ar i vår för­må­ga att möta det­ta. Både inom mil­jö, poli­ti­ken och ledar­ska­pet rent all­mänt. 80% av oss stäng­er bara av det. Det är en dold räds­la. Att hål­la fast i det gam­la gör dig till ett offer och en del av pro­ble­met. 20% ser möj­lig­he­ter i des­sa för­änd­ring­ar. Det­ta är ledar­ska­pet.

Visio­nen om en bätt­re fram­tid

Det­ta ledar­skap mås­te byg­ga på en vision om en bätt­re fram­tid sna­ra­re på vad som är rätt och fel. När du for­mu­le­rar den­na vision på rätt sätt så kän­ner du mer ener­gi. Den för­änd­ring är ome­del­bar inom dig. Låt den­na ener­gi sty­ra dagens pri­o­ri­te­ring­ar. Då blir du en leda­re!