Anli­ta Karl-Johan för ett inspirationspaket!

Det­ta paket syf­tar till att ska­pa en upp­le­vel­se utö­ver ett van­ligt inspi­ra­tions­före­drag. Genom en kom­bi­na­tion av före­drag och våra uni­ka reflek­tions­do­ku­ment så erbjuds del­ta­gar­na få verk­tyg och en direkt åter­kopp­ling för att redan näs­ta dag för­bätt­ra sin produktivitet.

Upp­lägg och pris

Bero­en­de på pro­blem­ställ­ning så kan inspi­ra­tions­mö­ten ske från 2 tim­mar till en dag. Dvs från ett fru­kost­mö­te för att ska­pa ny ener­gi till att man behö­ver ta tag i stör­re pro­blem­ställ­ning under en dag. Hem­upp­gif­ter påbör­jas direkt under före­dra­get men avslu­tas genom vår por­tal med efter­föl­jan­de åter­kopp­ling. Pri­set vari­e­rar givet­vis på omfatt­ning och antal del­ta­ga­re. Det­ta syf­tar till att på ett enkelt sätt prö­va på effek­ter­na av vår uni­ka pedagogik.

För­vän­ta­de resul­tat och effekter

Del­ta­gar­na ges inga fär­di­ga lös­ning­ar. Genom våra reflek­tions­do­ku­ment och peda­go­gik tar del­ta­gar­na själ­va fram lös­ning­ar som det ges en objek­tiv feed­back på. Det­ta ökar enga­ge­mang­et betydligt.

Chefen/uppdragsgivaren får myc­ket vär­de­ful­la styr­do­ku­ment att utveck­la vida­re i verksamheten.

Våra reflek­tions­do­ku­ment är enk­la att göra men kraft­ful­la. Många har en repe­ti­tions­vi­deo inbygg­da på ca 10 minu­ter med forsk­nings­re­fe­ren­ser. Vår sta­tisk visar att des­sa repe­te­ras ofta. Det­ta gör att del­ta­ga­ren får ett ökat intres­se att utveck­la sin roll även under fri­ti­den. Tills idag har vi utveck­lat 30 oli­ka doku­ment som täc­ker de fles­ta pro­blem­om­rå­den i verk­sam­he­ter. Alla är doku­men­te­ra­de, beprö­va­de och utveck­las ständigt!

Ta kon­takt med oss för att ta reda på mera! eller tala med Karl-Johan direkt på 0705 711121