September 2018

Skärm­dump från Galo­re Weekend

Goog­le är ett feno­men när det gäl­ler till­växt. De omsät­ter idag över 250 mil­jar­der kro­nor. De hade inte ens ny affärsi­de för 20år sedan. Kom­mer du ihåg? “Ahh inte ännu en ny sök­mo­tor!”. De gjor­de allt så myc­ket bätt­re. Ett bevis på att orga­ni­sa­tion och kul­tur är mer avgö­ran­de än produkt/tjänst över tiden. Om man ser på Nokia, som gick under (blev upp­köpt) är det slå­en­de hur sam­man­sätt­ning­en av män­ni­skor i des­sa sty­rel­ser skil­de sig åt om man ser till­ba­ka 10år. De var varand­ras motsatser.

När vi på Up2u job­bar med stän­di­ga för­bätt­ring­ar i våra utbild­ning­ar är de fles­ta orga­ni­sa­tio­ner hopp­löst efter. Man mis­sar på att det bör­jar med indi­vi­dens för­må­ga till dag­li­ga reflek­tio­ner och kre­a­tivt tän­kan­de. Något som vårt utbild­nings­sy­stem hel­ler inte lärt sig myc­ket av. Trots alla stu­di­er och forsk­ning som doku­men­te­rats kring Goog­le feno­me­net. Nyc­keln är som all­tid ledar­ska­pet och vår egen atti­tyd till omvärlden.

Skärm­dump från Galo­re Weekend