Vår nya hem­si­da är en vik­tigt mil­stol­pe i Up2u histo­ria som bör­ja­de 1997. Då som ett kon­sult­fö­re­tag grun­dat av Karl-Johan Alme­gård. Idag är Up2u ett före­tag med 6st i kärn­verk­sam­he­ten och 4st med­le­ve­ran­tö­rer. Det är tack vara våra kun­der som vi väx­er. Vårt uni­ka peda­go­gis­ka kon­cept gör att alla får sam­ma kva­li­tet även om vi arbe­tar med 100 tals män­ni­skor i för­änd­ring­ar. Det har varit och är vår framgångsfaktor.

Det får inte hänga på en enskild konsult.

Det är vik­tigt för våra kun­der som som öns­kar att sin per­so­nal job­bar på sam­ma grund, kul­tur och mål­bil­der. Likaså äls­kar vi tek­nik. Att göra den till­gäng­lig och rolig. Men fram­förallt att gil­lar vi att kun­na mäta våra resul­tat något som vi delar med våra kun­der. Vi hop­pas vår hem­si­da speg­lar vårt “nya” företag.
Vår sym­bol beskri­ver vårt koncept!
Ta reda på mer hur vi job­bar och hur vi kan för­verk­li­ga att din affärs­plan inte blir en pap­pers­pro­dukt. Vi tror att vår peda­go­gik är oslag­bar. Det tyc­ker många av våra del­ta­ga­re ock­så. Ring mig på 0705 — 711121 så berät­tar jag mera.

 

Med vän­lig häls­ning, Karl-Johan Almegård