Flow är ett begrepp från psy­ko­lo­gin, och syf­tar till ett med­ve­tan­de­till­stånd som inträf­far när en indi­vid blir helt upp­slu­kad av en akti­vi­tet och får en djup käns­la av kon­troll. Flow är en posi­tiv erfa­ren­het och asso­cie­ras med njut­ning. Det är ock­så ett myc­ket funk­tio­nellt till­stånd som kor­re­le­rar med fram­gång i oli­ka slags kre­a­ti­va akti­vi­te­ter och på det sät­tet leder till en med­ve­ten personlighetsutveckling.

psy­ko­lo­gist­tC­siks­zent­mi­ha­lyi ska­pa­de begrep­pet flow 1975 efter att ha stu­de­rat lek, kre­a­ti­vi­tet och oli­ka konst­nä­rers per­son­lig­he­ter i fle­ra år. Han vil­le för­stå vad det är som gör att vis­sa akti­vi­te­ter blir så moti­ve­ran­de för män­ni­skan. Njut­ning var ing­et den tidens psy­ko­lo­gi foku­se­ra­de på eftersom beha­vi­o­ris­men fort­fa­ran­de var en domi­ne­ran­de para­digm. Såhär argu­men­te­ra­de Csiks­zent­mi­ha­lyi för sina stu­di­er: ”I grun­den till de fles­ta insti­tu­tio­ner där vi spen­de­rar en stor del av vår tid – sko­lor, kon­tor, fabri­ker – lig­ger ett anta­gan­de om att ett seri­öst arbe­te ska vara grymt och otrev­ligt. På grund av det här anta­gan­det spen­de­rar vi den störs­ta delen av vår tid genom att göra otrev­li­ga saker. Om vi stu­de­rar njut­ning kan vi för­änd­ra den här skad­li­ga situ­a­tio­nen” Käl­la: Wikipedia.

psy­ko­lo­gistt

Lyc­kad ent­re­pre­nör­skap är allt­så starkt för­knip­pad med flow. Flow leder till enga­ge­mang i utma­nan­de mil­jö­er eftersom indi­vi­den mås­te sät­ta hög­re utma­ning­ar för sig själv för att behål­la flow. Här lär vi oss att han­te­ra våra livsnöd­vän­di­ga mot­gång­ar med­ve­tet. Flow är en abso­lut nyc­kel till ett rikt och pro­duk­tivt till­stånd att ska­pa  win, win rela­tio­ner. Flow hand­lar inte inte om “vin­na” över and­ra utan ett till­stånd av expan­sion för båda par­ter, där man är på en “sann” väg genom att jag vet att mitt beslut gyn­nar gemen­ska­pen i form av jaget, grup­pet, före­ta­get, sam­häl­let och all­tet i en glo­bal för­del. Det som de fles­ta av oss män­ni­skor kal­la mening­en med livet.

Med­ve­ten­het om sin mil­jö är helt avgö­ran­de för att ska­pa flow.

Att vara i flow för­ut­sät­ter även någon form av med­ve­ten akti­vi­tet. Man kan givet­vis upp­le­va tid­lös­het och total upp­märk­sam­het då man ser på tv. Men det är en stor skill­nad, en pas­siv akti­vi­tet är inte flow. TV tit­tan­de är en falsk flow käns­la som kan vara en flykt från ens verk­lig­het och även t.om en ång­est­däm­pan­de effekt som ång­est­däm­pan­de medicin.

Akti­vi­te­ter där det är lätt att ham­na i flow är till exem­pel inom idrot­ten. Eli­tid­rot­ta­re ska­par sin främs­ta pre­sta­tio­ner i flow. Det är väl känt.  Para­dox­alt kom­mer inte det­ta på att  foku­se­ra på målet. Utan att fak­tiskt släp­pa tan­ken på vin­na eller hin­na.  “De ä bar å åk” sa Inge­mar Sten­mark, värl­dens genom tider­nas bäs­ta utförs­ski­då­ka­re. Det lär vara hans svar på en jour­na­lists frå­ga i en radi­o­in­ter­vju om hur man bär sig åt för att stän­digt vin­na. Resan är allt­så vik­ti­ga­re än målet i flow.

Ibland kan vi upp­le­va i löprun­dor i sko­gen kan vi sprung­it både långt och länge och varit totalt inne i flow. Men att ska­pa det­ta flow finns det all­tid ett mot­stånd att över­vin­na. Det­ta mot­stånd ska­par du med­ve­ten­het om i Flow­Kee­per och du ser sedan resul­ta­tet av lyc­kas över­vin­na det.

Flow är den den sma­la balan­sen av att det man gör ska vara utma­nan­de att det inte blir enkelt i upp­le­vel­sen, sam­ti­digt ska det inte vara för svårt så man tap­par lus­ten. Det­ta kan bara indi­vi­den själ­va fin­na genom ökad själv­med­ve­ten­het som görs med hjälp av FlowKeeper.

Vad hän­der i krop­pen när du kän­ner Flow

I flow får du alla bio­lo­gis­ka för­del­ak­ti­ga pro­te­i­näm­nen i cel­len, en neu­ro­lo­gisk gynn­sam akti­vi­te­tet i hjär­nan och mer rogi­van­de hor­mo­nel­la ämnen som ger inspi­ra­tion. Flow är när du blir upp­slu­kad av det du gjor­de att du glöm­de tid och rum och dig själv, och nu vill du upp­le­va den här­li­ga käns­lan igen och igen. Vis­sa kom­po­nen­ter mås­te sam­ver­ka. För att upp­le­va flow så behövs total upp­märk­sam­het, käns­lan av kon­troll, utan att behö­va kon­trol­le­ra kon­trol­len, tid­lös­het och icke-vär­de­ran­de. Dess­utom ska det fin­nas en balans mel­lan för­må­ga och utmaning.

Belö­nan­de sig­nal­sub­stan­ser fri­görs i hjär­nan och påver­kar oss posi­tivt. När vi åstad­kom­mer någon­ting bra som är vär­de­fullt för oss så sän­ker det vår stress och ökar vår till­freds­stäl­lel­se. Även vårt immun­för­svar påver­kas positivt.

Forsk­ning och Flow

Forsk­ning­en pekar på att flow kan vara bland det skö­nas­te en män­ni­ska kan upp­le­va. Ofta mär­ker man det när man egent­li­gen har varit i flow, när vi väl kom­mit ur det. Det är myc­ket spe­ci­ellt, men i stun­der av flow är man så upp­slu­kad av det man gör att man glöm­mer både tid och rum och, natur­ligt nog, även hur man kän­ner sig. Att vara i flow under­lät­tar var­je del i den kre­a­ti­va pro­ces­sen. Och det är endast den age­ran­de som har ansva­ret att för­änd­ra sitt liv, ing­et annat.

 

Flow gör oss modi­ga och mod gör att vi agerar.

Jag har intres­sen som jag brin­ner för. Det är grun­den för nyfi­ket och att söka kun­skap. Utan intres­se för ditt arbe­te kom­mer du snabbt efter.

Flow­Kee­per hjäl­per till att sät­ta tyd­li­ga mål, att note­ra min utveck­ling och all­tid att söka feed­back på det jag gör från män­ni­skor omkring mig. Du mär­ker tyd­ligt i efter­hand om något avbru­tit ditt flow. Ex när något sms avbru­tit mig eller någon stop­par mig, för­sö­ker “göra mig fel” i det jag gör. I våra utbild­ning­ar så är det bland det van­li­gas­te att män­ni­skor har svårt att säga nej och vil­ja vara alla till lags. Det är en van­lig käl­la till det vi kal­lar “Flow killers”.

Keep up the Flow med de män­ni­skor som kan stöd­ja dig i ditt flow. Om du bara har vil­jan så har vi har verk­ty­gen som ger garan­te­ra­de och mät­ba­ra resultat.