Up2u har job­bat med Arbets­för­med­ling­en sedan 2013. Vi bör­ja­de med ett mind­re upp­drag där vår VD och affärs­ut­veck­la­re höll ett före­drag för 60 per­so­ner och har utveck­lats till cer­ti­fi­e­ring för nära 100 st före­tags­råd­gi­va­re samt utbild­ning­ar för sek­tions- och enhetschefer.
Före­tags­råd­gi­va­ren — en upp­gra­de­rad roll med Up2u

Före­tags­råd­gi­va­ren — en upp­gra­de­rad roll med Up2u

Före­tags­råd­gi­va­ren är en helt ny funk­tion och har en nyc­kel­roll i den för­ny­el­se­re­sa som Arbets­för­med­ling­en genom­för och pro­gram­met löper under 10 måna­der. Resul­tat har fått stor upp­märk­sam­het både från närings­de­par­te­men­tet och gene­ral­di­rek­tö­ren som när­va­rat på cer­ti­fi­e­ring­ar­na. Ett stort repor­tage gjor­des av Arbets­för­med­ling­en tid­ning “På Job­bet” #7 2017 kring Up2u och vil­ken behåll­ning del­ta­gar­na upplevde.

Ing­en kurs och höga krav

Ett tyd­ligt krav från våra upp­drags­gi­va­re på Arbets­för­med­ling­en var att man inte vil­le ha en “kurs”. Man sök­te något nytt, modernt och som utma­na­de del­ta­gar­na med höga krav. Myn­dig­he­ten har varit ifrå­ga­satt och haft lågt för­tro­en­de under långt tid och det var avgö­ran­de att nå nya resul­tat i form av bete­en­de­för­änd­ring­ar i rol­ler­na och i leve­rans­pro­ces­ser­na av arbets­sö­kan­de till arbetsgivarna.

Behovs och pro­ble­ma­na­ly­ser som utgår från verkligheten

Upp­läg­get har ett unikt med sam­ar­be­te med hög­sko­lor och uni­ver­si­tet samt orga­ni­sa­tio­nen Före­ta­gar­na som har mind­re men vik­ti­ga för­dju­pa­de delar i pro­gram­met. Peda­go­gi­ken grun­dar sig på Up2u’s närings­livs­o­ri­en­te­ra­de och coachan­de för­håll­nings­sätt. Ett av stö­den är Up2u por­ta­len som möj­lig­gör mät­ning­en och kon­ti­nu­er­lig feed­back av resul­ta­ten till både del­ta­gar­na och upp­drags­gi­var­na på Arbetsförmedlingen.

Spe­ci­ellt vik­tigt för resul­ta­tet är hur vi invol­ve­rar sek­tions- och enhets­che­fer som del­tar genom våra unikt utveck­la­de behovs och pro­ble­ma­na­lys (BPA™️). Vil­ket ska­par det enga­ge­mang som krävs för att nå  verk­sam­hets­må­len. BPA garan­te­rar att ny kun­skap och imple­men­te­ras och löser de pro­blem som iden­ti­fie­ras internt.