Afri­so är ett famil­jeägt före­tag som grun­da­des 1869 och nu drivs i fjär­de gene­ra­tio­nen med sys­ter­bo­lag i 22 län­der och är totalt över 1000 anställ­da. Afrio’s kon­tor i Sve­ri­ge lig­ger i Arlöv utan­för Mal­mö där man har ett 20 tal anställda. 

Afri­so är typiskt medel­stort före­tag som utgör grun­den för närings­li­vet. 4 av 5 nyan­ställ­ning­ar sker i små och medel­sto­ra före­tag som Afri­so (dvs under 50st anställ­da). Up2u främs­ta upp­drag har varit att imple­men­te­ra nyan­ställ­da. Det sker genom ett pro­gram under tre måna­der. Målet är mins­ka ris­ken för avhopp som störst under förs­ta året och få en snab­ba­re ROI (Return of invest­ment). Dvs att en nyan­ställd skall på kort tid kun­na ska­pa mer vär­de i sin roll än vad den­na kos­tar företaget.

Spe­ci­ellt vik­tigt för resul­ta­tet är hur vi invol­ve­rat VD och närms­ta che­fer genom våra unikt utveck­la­de behovs och pro­ble­ma­na­lys (BPA™️). Som ska­par enga­ge­mang för att nå de verk­sam­hets­mål skall nås genom anställ­ning­en. BPA garan­te­rar att ny kun­skap och imple­men­te­ras och löser de pro­blem som iden­ti­fie­ras internt med VD

Up2u coachar den ny-anställ­de att age­ra “pro­blemä­ga­re”. Genom våra verk­tyg kan den­na själv ska­pa snabb bild om före­ta­get behov och bli själv­gå­en­de i sin nya roll. Det­ta spar ock­så myc­ket tid för VD och che­fer. Peda­go­gi­ken grun­dar sig på Up2u’s närings­livs-ori­en­te­rad och coachan­de för­håll­nings­sätt. Ett av stö­den är Up2u por­ta­len som ger kon­ti­nu­er­lig feed­back av resul­ta­ten till både del­ta­gar­na och VD.

Karl-Johan Alme­gård har ock­så age­rat råd­gi­va­re och coach för VD Jonas Eric­son Nihlstorp