Det kan inte ska­pas en för­änd­ring utan ett till­stånd av kaos. Där­för har våra utbild­ning­ar med­ve­tet med ett visst mått av kaos. Det hand­lar om pro­cess­kom­pe­tens, något du all­tid har med dig även om inne­hål­let för­änd­ras. Det hand­lar inte om struk­tur. Det är för­må­gan att kun­na struk­tu­re­ra ditt kaos som idag krävs för att lyckas.