Goog­le grun­da­des för bara 20 år sedan

Goog­le är ett feno­men när det gäl­ler till­växt. De omsät­ter idag över 250 mil­jar­der kro­nor. De hade inte ens ny affärsi­de för 20år sedan. Kom­mer du ihåg? “Ahh inte ännu en ny sök­mo­tor!”. De gjor­de allt så myc­ket bätt­re. Ett bevis på att orga­ni­sa­tion...
Pre­miär för vår nya hemsida

Pre­miär för vår nya hemsida

Vår nya hem­si­da är en vik­tigt mil­stol­pe i Up2u histo­ria som bör­ja­de 1997. Då som ett kon­sult­fö­re­tag grun­dat av Karl-Johan Alme­gård. Idag är Up2u ett före­tag med 6st i kärn­verk­sam­he­ten och 4st med­le­ve­ran­tö­rer. Det är tack vara våra kun­der som...

Afri­so EMA

Afri­so är ett famil­jeägt före­tag som grun­da­des 1869 och nu drivs i fjär­de gene­ra­tio­nen med sys­ter­bo­lag i 22 län­der och är totalt över 1000 anställ­da. Afrio’s kon­tor i Sve­ri­ge lig­ger i Arlöv utan­för Mal­mö där man har ett 20 tal anställda. ...
Arbets­för­med­ling­en

Arbets­för­med­ling­en

Up2u har job­bat med Arbets­för­med­ling­en sedan 2013. Vi bör­ja­de med ett mind­re upp­drag där vår VD och affärs­ut­veck­la­re höll ett före­drag för 60 per­so­ner och har utveck­lats till cer­ti­fi­e­ring för nära 100 st före­tags­råd­gi­va­re samt utbild­ning­ar...