Att få en möj­lig­het att utveck­las och fyl­la på kom­pe­ten­ser med stöd av tre vär­de­ful­la delar har för mig varit oer­hört upp­munt­ran­de. Enga­ge­mang­et har varit stor. Del­ta­gar­nas, FR, intres­se häng­er myc­ket på inställ­ning och atti­tyd. RMI – rätt men­tal inställning. 

  • Före­läs­ning­ar och model­ler med upp­föl­jan­de sam­tal. Gil­lar modulformatet. 
  • Mötestill­fäl­len 1 ggr/månad i storgrupp. Intres­san­ta diskussioner 
  • Vari­e­ran­de hem­upp­gif­ter för öka­de insik­ter på fle­ra plan.