Det som jag upp­skat­tat har varit reflek­tions­do­ku­men­ten. Det är här jag som del­ta­ga­re får insik­ten om att jag som indi­vid, bär ansva­ret för att ta till mig utbild­ning­en och vil­ja växa med rollen.

 

Utbild­ning­en har gett en fördjupad insikt i kun­dens, företagarens per­spek­tiv. För att överleva måste företagen tjäna peng­ar. Leve­rans och uppföljning är något vi måste anpas­sa oss till. 


Jag skul­le vil­ja rekom­men­de­ra Up2u mana­ge­ment som utbildningsföretag för att ni är ett kun­skaps­in­ten­sivt företag som är lyhörda och flex­ib­la utifrån kunds behov
Tac­kar för den tid som varit! Framåt och uppåt, är det som gäller nu 😀