Tre delar som samverkar.

Att få en möj­lig­het att utveck­las och fyl­la på kom­pe­ten­ser med stöd av tre vär­de­ful­la delar har för mig varit oer­hört upp­munt­ran­de. Enga­ge­mang­et har varit stor. Del­ta­gar­nas, FR, intres­se häng­er myc­ket på inställ­ning och atti­tyd. RMI – rätt...