På våra utbild­ning­ar finns det all­tid män­ni­skor som visar mot­stånd och är nega­tivt inställ­da till för­änd­ring. Där­för är det all­tid lika impo­ne­ran­de när del­ta­ga­re under för­änd­rings­ar­be­tet med­ger att de har haft fel inställ­ning. Att erkän­na det krä­ver mod. Och mod är en posi­tiv egen­skap när det kom­mer till själv­le­dar­skap. Att änd­ra sin atti­tyd krä­ver inre styr­ka och att skif­ta fokus kan vara smärt­samt. Men i slutän­dan är det garan­te­rat värt ansträngningen.