90% av mana­ge­ment lit­te­ra­tu­ren kom­mer från USA. Man kan kom­ma långt på sälj­tek­nik och bli pre­si­dent men det är lika för­le­gat som 90% av alla säljut­bild­ning­ar i Sve­ri­ge som byg­ger på gam­mal peda­go­gik. Nu ser värl­den annorlun­da ut. Kine­ser­na gil­lar Sve­ri­ge och Vol­vo. Till­gång­en till tek­nik och infor­ma­tion har radi­kalt för­änd­rat sät­tet att göra affä­rer på.

Det är hur du leve­re­rar som säljer

Du mås­te job­ba i per­spek­ti­vet kun­dens, kund och för­stå din bransch´värdekedja. Gå på sälj­kurs räc­ker inte då det är din orga­ni­sa­tion som skall leve­re­ra. Vill du möta fram­ti­den så tit­ta på våra case från Arbets­för­med­ling­en, 500 exa­mens case inom Sälj & Mark­nads­hög­sko­lan, Cap Gemi­ni, Suez, Trell­borg etc. Vi har en peda­go­gik på del­ta­gar­nas vill­kor och för ett närings­liv i snabb förändring.