Visio­nen dri­ver oss att nå toppen! 

Läs om kon­cep­tet som gör all skill­nad för din personal!

Vi behö­ver utma­ning­ar inte bara för att pre­ste­ra bätt­re utan ock­så att för att må bra

Bör­ja med dig!

Reflek­te­ra, pri­o­ri­te­ra, kom­mu­ni­ce­ra det du pri­o­ri­te­rat! Vi har digi­ta­la pro­cess­verk­tyg som ger dig focus och spar tid! 

Syn­ka med teamet!

Ett digi­talt syn­k­mö­te ska­par enga­ge­mang­et och syn­lig­gör framgångsfaktorerna

Leve­re­ra tillsammans!

Orga­ni­sa­tio­nens syf­te är att vara till för mark­na­den. Alla ser sitt vär­de i kund­vär­de­ar­be­tet. Den kul­tu­ren för­bätt­rar alla nyckeltal

Där­för säger de bäs­ta upp sig…

Där­för säger de bäs­ta upp sig…

… och här är mina erfa­ren­he­ter om hur du skall und­vi­ka det! Duk­ti­ga med­ar­be­ta­re som slu­tar kan bli ett hårt slag för spe­ci­ellt små och medel­sto­ra före­tag och före­tag som kon­kur­re­rar om arbets­kraf­ten i vis­sa bran­scher. Exper­ter pekar ut bri­styr­ken som orsak och det…

läs mer

Vad jag brin­ner för!

Jag har haft myc­ket ytt­re fram­gång­ar men ändå inte känt den där käns­lan av flow. Livet är ju en resa och inte mål. Det blir ju ett fat­tigt liv om vi bara mår bra när vi nått våra mål. Dess­utom ska­par mål för­vänt­ning­ar på oss. För 30 år…

läs mer
Trä­na och mät ditt flow

Trä­na och mät ditt flow

Nu är det möj­ligt! Kun­skap om flow är grun­den men om du vill ha effek­ten mås­te du trä­na för att upp­nå resul­tat. Flow är sedan över 20år en av de mest forsk­nings­re­la­te­ra­de områ­den. Det har vi byggt vårt verk­tyg kring och det fun­ge­rar. Om du vill bör­ja göra verkliga…

läs mer

Rap­pa digi­ta­la ana­ly­ser som ser till att du är på rätt spår!

Upp­täck vår SWOT ana­lys i ett digi­talt mötes­rum. En tim­me som ger dig rikt­ning, lös­ning­ar och fokus. Du ser till beho­ven innan de blir pro­blem. Ett möte där ing­en efteråt behö­ver tve­ka på vad som för­vän­tas av var och en.

Up2u är en filo­so­fi om att jag gör en skill­nad för and­ra. Då går det inte att gå till job­bat och göra sam­ma sak var­je dag, att i var­je möte bete mig som van­ligt. Vi vet alla vad som dri­ver oss och vad som river oss. Vi kal­lar det sist­nämn­da för flow kil­lers. Det är det störs­ta hotet mot vår orga­ni­sa­tions överlevnad.

För att upp­nå ett till­stånd av flow mås­te det fin­nas per­son­lig utma­ning för att öka för­må­gan. Det är ett väl fors­kat områ­de som vi byg­ger vår ledar­skaps­pe­da­go­gik på. Vi har erfa­ren­he­ten och verk­ty­gen att ska­pa flow och ta fram det bäs­ta från indi­vid, team till orga­ni­sa­tion. Då går det som på räls!

Håll koll på verk­lighten för att kom­ma fram

Som exper­ter i digi­tal peda­go­gik vet vi hur man ska­par enga­ge­mang­et över nätet. Feed­back över att man är på rätt väg är grun­den.  

Med att ha hjälp över 1000 leda­re har vi sätt att deras behov är att ska­pa en trygg seg­lats för de som är ombord och att nå des­ti­na­tio­nen. För det krävs en navi­ge­ring som und­vi­ker att vi går på grund och en besätt­ning som tar sig genom stor­mar­na till­sam­mans. 

Med över 30 beprö­va­de digi­ta­la syn­k­do­ku­ment. Stan­nar vi upp och gör vår “rea­li­ty check” och änd­rar tak­ti­ken på ny infor­ma­tion.  

Vi ser till att ni behärs­kar det ni redan kan och får det gjort. Med fär­di­ga mal­lar spar ni tiden. Det är inne­hål­let som gör skill­nad. Att reflek­te­ra över vad jag kan göra nytt och bätt­re igen, igen och igen! 

Expert på digi­tal pedagogik!

Vad som utmär­ker mig är min för­må­ga att ska­pa enga­ge­mang genom digi­ta­la pro­cess­verk­tyg. Med 20års erfa­ren­het som lära­re och mitt intres­se för ny tek­nik har det for­mats till en unik metod i ett kon­cept som fungerar.

Med Anders utveck­lar­kom­pe­tens har jag job­bat i 10år. Han ser till att anpas­sa mina och kun­ders öns­ke­mål att skräd­dar­sy pro­cess­verk­ty­gen till var­je upp­drags­gi­vares uni­ka förutsättningar.

Det som i grun­den gör oss vär­de­ful­la för kun­der­na är att spa­ra män­ni­skors tid och höja enga­ge­mang­et. Det gör vi med för­bätt­ra logisti­ken mel­lan män­ni­skor. Vi kal­lar det flow-effek­ti­vi­tet. Vi äls­kar det­ta arbete

 Det är Anders till höger och jag till väns­ter.  

Någ­ra röster

Arbets­för­med­ling­en

Bland­ning­en mel­lan aka­de­mi och närings­liv i utbild­ning­en blev en full­träff där Up2u med sitt star­ka närings­livs­fo­kus och sin Key account-utbild­ning, fick fram många nya spän­nan­de tan­kar och meto­der inför fram­ti­den för våra Före­tags­råd­gi­va­re att han­te­ra i sitt arbete.”

Niklas Pet­ters­son Branschstrateg

Rös­ter från deltagare

“Det som jag upp­skat­tat har varit reflek­tions­do­ku­men­ten. Det är här jag som del­ta­ga­re får insik­ten om att jag som indi­vid, bär ansva­ret för att ta till mig utbild­ning­en och vil­ja växa med rollen.”

Det­ta är inte en tra­di­tio­nell kurs, utan en resa med verk­lig­hets­an­knyt­ning under resans gång som med­för att det inte blir en klass­rums­pro­dukt, utan en verk­lig­hets­ba­se­rad slutprodukt.”

Afri­so

Up2u´s hjälp att imple­men­te­ra nyan­ställ­da har varit ett väl­kom­met och effek­tivt verk­tyg vi tidi­ga­re sak­nat. Syf­tet har varit att genom en per­son­lig affärs­plan för den nyan­ställ­de ska­pa en snab­ba­re för­stå­el­se och tyd­li­ga­re enga­ge­mang i sin egen roll i företaget.”

Jonas Eric­son Nihl­storp VD

And­ra referenser