Det bör­jar med en vision om en bätt­re framtid!

Det bör­jar med en vision om en bätt­re framtid!

Indi­vid­ut­veck­ling

Den du skall över­träf­fa är den du var igår. Fram­gång­en byg­ger vi uti­från din talang, ditt intres­se och dina per­son­li­ga förutsättningar. 

Team­ut­veck­ling

Tea­met är fram­gångs­fak­torn. Är din roll tyd­lig i sam­ar­be­tet? Med våra uni­ka roll­be­skriv­ning­ar hjäl­per vi ledar­na att ska­pa stor­dåd med sina team

Orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling

Leve­ran­sen är allt! För­står alla sin roll i vär­de­ked­jan? Vi har verk­ty­gen för att alla skall mis­sio­ne­ra verk­sam­he­tens vision

Flow är allt du behöver

Lyss­na på vad jag brin­ner för. https://youtu.be/YZtcS_tZq_0 Jag har syss­lat med flow under hal­va mitt liv. Det störs­ta utma­ning­en var mig själv. Jag var fram­gångs­rik på det ytt­re pla­net men inom­bords kän­de jag myc­ket stress och pre­sta­tion. Det hade ett pris för…

läs mer
Trä­na och mät ditt flow

Trä­na och mät ditt flow

Nu är det möj­ligt! Kun­skap om flow är grun­den men om du vill ha effek­ten mås­te du trä­na för att upp­nå resul­tat. Flow är sedan över 20år en av de mest forsk­nings­re­la­te­ra­de områ­den. Det har vi byggt vårt verk­tyg kring och det fun­ge­rar. Om du vill bör­ja göra verkliga…

läs mer
Öka ditt fokus på affä­rer­na genom att erkän­na problemen

Öka ditt fokus på affä­rer­na genom att erkän­na problemen

Anli­ta Karl-Johan för ett inspi­ra­tions­pa­ket! Det­ta paket syf­tar till att ska­pa en upp­le­vel­se utö­ver ett van­ligt inspi­ra­tions­före­drag. Genom en kom­bi­na­tion av före­drag och våra uni­ka reflek­tions­do­ku­ment så erbjuds del­ta­gar­na få verk­tyg och en direkt åter­kopp­ling för…

läs mer

Är du på rätt spår? 

Up2u är en filo­so­fi för alla som tror på att det per­son­li­ga ansva­ret är nyc­keln till fram­gång i sam­ar­be­ten. Orga­ni­sa­tio­nen utveck­las först när indi­vi­den har upp­märk­sam­mats och tea­met har gjort de för­änd­ring­ar som behövs. Men det fun­ge­rar sam­ti­digt omvänt.

Vi har peda­go­gi­ken som får män­ni­skor att job­ba både stra­te­gisk och ope­ra­tivt. Det blir imple­men­te­ring sam­ti­digt som vi lär nytt. Att alla för­står före­ta­get vär­de­ked­ja är fram­ti­dens sälj­stra­te­gi för led­nings­grup­pen. Då går det som på räls!

En peda­go­gik för näringslivet.

Up2u är ett kom­bi­ne­rat mana­ge­ment­kon­sult­bo­lag och utbild­nings­fö­re­tag som leve­re­rar en unik peda­go­gik för näringslivet.

Up2u är något annat än att skic­ka dina med­ar­be­ta­re på en kurs. Stän­dig utveck­ling sker först när med­ar­be­tar­na reflek­te­rar över vad de kan göra annorlun­da igen, igen och igen!

Med hjälp av vår uni­ka behovs och pro­ble­ma­na­ly­ser (BPA) utfor­mar vi för­änd­rings­stra­te­gin uti­från en djup för­stå­el­se av era behov. Vårt mål är att bli en del i våra kun­ders vär­de­ked­ja. Du är vår kund först när du köper av oss igen, igen och igen!

Leve­rans med högt engagemang.

Vi sät­ter oss själ­va i sam­ma båt för att ska­pa leve­ran­ser med högt engagemang.

Vår kärn­per­so­nal har gått ige­nom vårt inter­na pro­gram på 10 måna­der enligt sam­ma peda­go­gik som vi leve­re­rar till våra kun­der. Vi arbe­tar med utval­da med­le­ve­ran­tö­rer som har den spets­kom­pe­tens du krä­ver för att vi skall kun­na leve­re­ra uppdraget.

Refe­ren­ser

Arbets­för­med­ling­en

“Bland­ning­en mel­lan aka­de­mi och närings­liv i utbild­ning­en blev en full­träff där Up2u med sitt star­ka närings­livs­fo­kus och sin Key account-utbild­ning, fick
fram många nya spän­nan­de tan­kar och meto­der inför fram­ti­den för våra Före­tags­råd­gi­va­re att han­te­ra i sitt arbete.”

- Niklas Pet­ters­son Branschstrateg

Rös­ter från deltagare

“Det som jag upp­skat­tat har varit reflek­tions­do­ku­men­ten. Det är här jag som del­ta­ga­re får insik­ten om att jag som indi­vid, bär ansva­ret för att ta till mig utbild­ning­en och vil­ja växa med rollen.”

Det­ta är inte en tra­di­tio­nell kurs, utan en resa med verk­lig­hets­an­knyt­ning under resans gång som med­för att det inte blir en klass­rums­pro­dukt, utan en verk­lig­hets­ba­se­rad slutprodukt.”

Afri­so

“Up2u´s hjälp att imple­men­te­ra nyan­ställ­da har varit ett väl­kom­met och effek­tivt verk­tyg vi tidi­ga­re sak­nat. Syf­tet har varit att genom en per­son­lig affärs­plan för den nyan­ställ­de ska­pa en snab­ba­re för­stå­el­se och tyd­li­ga­re enga­ge­mang i sin egen roll i företaget.”

- Jonas Eric­son Nihl­storp VD

Vi har även job­bat med