Det bör­jar med en vision om en bätt­re fram­tid!

Det bör­jar med en vision om en bätt­re fram­tid!

Indi­vid­ut­veck­ling

Den du skall över­träf­fa är den du var igår. Fram­gång­en byg­ger vi uti­från din talang, ditt intres­se och dina per­son­li­ga för­ut­sätt­ning­ar. 

Team­ut­veck­ling

Tea­met är fram­gångs­fak­torn. Är din roll tyd­lig i sam­ar­be­tet? Med våra uni­ka roll­be­skriv­ning­ar hjäl­per vi ledar­na att ska­pa stor­dåd med sina team

Orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling

Leve­ran­sen är allt! För­står alla sin roll i vär­de­ked­jan? Vi har verk­ty­gen för att alla skall mis­sio­ne­ra verk­sam­he­tens vision

Behö­ver du ett nytt “mind­set” för 2020?

Inspi­re­ras av Karl-Johan Alme­gård https://youtu.be/LGRvLfHO5bI Vi vill pre­sen­te­ra ett unikt kon­cept som trä­nar och mäter flow- effek­ti­vi­te­ten för dig, ditt team och din orga­ni­sa­tion. Mot­satt till en käns­la av flow är stress, ofta med ett ökat behov av att kon­trol­le­ra…

läs mer

Drivs du av räds­la eller möj­lig­het?

Vi lever i en tid med myc­ket omvärlds­för­änd­ring­ar, Jag upp­le­ver myc­ket lås­ning­ar i vår för­må­ga att möta det­ta. Både inom mil­jö, poli­ti­ken och ledar­ska­pet rent all­mänt. 80% av oss stäng­er bara av det. Det är en dold räds­la. Att hål­la fast i det gam­la gör dig till ett…

läs mer
Öka ditt fokus på affä­rer­na genom att erkän­na pro­ble­men

Öka ditt fokus på affä­rer­na genom att erkän­na pro­ble­men

Anli­ta Karl-Johan för ett inspi­ra­tions­pa­ket! Det­ta paket syf­tar till att ska­pa en upp­le­vel­se utö­ver ett van­ligt inspi­ra­tions­före­drag. Genom en kom­bi­na­tion av före­drag och våra uni­ka reflek­tions­do­ku­ment så erbjuds del­ta­gar­na få verk­tyg och en direkt åter­kopp­ling för…

läs mer

Är du på rätt spår?

Up2u är en filo­so­fi för alla som tror på att det per­son­li­ga ansva­ret är nyc­keln till fram­gång i sam­ar­be­ten. Orga­ni­sa­tio­nen utveck­las först när indi­vi­den har upp­märk­sam­mats och tea­met har gjort de för­änd­ring­ar som behövs. Men det fun­ge­rar sam­ti­digt omvänt.

Vi har peda­go­gi­ken som får män­ni­skor att job­ba både stra­te­gisk och ope­ra­tivt. Det blir imple­men­te­ring sam­ti­digt som vi lär nytt. Att alla för­står före­ta­get vär­de­ked­ja är fram­ti­dens sälj­stra­te­gi för led­nings­grup­pen. Då går det som på räls!

En peda­go­gik för närings­li­vet.

Up2u är ett kom­bi­ne­rat mana­ge­ment­kon­sult­bo­lag och utbild­nings­fö­re­tag som leve­re­rar en unik peda­go­gik för närings­li­vet.

Up2u är något annat än att skic­ka dina med­ar­be­ta­re på en kurs. Stän­dig utveck­ling sker först när med­ar­be­tar­na reflek­te­rar över vad de kan göra annorlun­da igen, igen och igen!

Med hjälp av vår uni­ka behovs och pro­ble­ma­na­ly­ser (BPA) utfor­mar vi för­änd­rings­stra­te­gin uti­från en djup för­stå­el­se av era behov. Vårt mål är att bli en del i våra kun­ders vär­de­ked­ja. Du är vår kund först när du köper av oss igen, igen och igen!

Leve­rans med högt enga­ge­mang.

Vi sät­ter oss själ­va i sam­ma båt för att ska­pa leve­ran­ser med högt enga­ge­mang.

Vår kärn­per­so­nal har gått ige­nom vårt inter­na pro­gram på 10 måna­der enligt sam­ma peda­go­gik som vi leve­re­rar till våra kun­der. Vi arbe­tar med utval­da med­le­ve­ran­tö­rer som har den spets­kom­pe­tens du krä­ver för att vi skall kun­na leve­re­ra upp­dra­get.

Refe­ren­ser

Arbets­för­med­ling­en

“Bland­ning­en mel­lan aka­de­mi och närings­liv i utbild­ning­en blev en full­träff där Up2u med sitt star­ka närings­livs­fo­kus och sin Key account-utbild­ning, fick
fram många nya spän­nan­de tan­kar och meto­der inför fram­ti­den för våra Före­tags­råd­gi­va­re att han­te­ra i sitt arbe­te.”

- Niklas Pet­ters­son Bransch­stra­teg

Rös­ter från del­ta­ga­re

“Det som jag upp­skat­tat har varit reflek­tions­do­ku­men­ten. Det är här jag som del­ta­ga­re får insik­ten om att jag som indi­vid, bär ansva­ret för att ta till mig utbild­ning­en och vil­ja växa med rol­len.”

Det­ta är inte en tra­di­tio­nell kurs, utan en resa med verk­lig­hets­an­knyt­ning under resans gång som med­för att det inte blir en klass­rums­pro­dukt, utan en verk­lig­hets­ba­se­rad slut­pro­dukt.”

Afri­so

“Up2u´s hjälp att imple­men­te­ra nyan­ställ­da har varit ett väl­kom­met och effek­tivt verk­tyg vi tidi­ga­re sak­nat. Syf­tet har varit att genom en per­son­lig affärs­plan för den nyan­ställ­de ska­pa en snab­ba­re för­stå­el­se och tyd­li­ga­re enga­ge­mang i sin egen roll i före­ta­get.”

- Jonas Eric­son Nihl­storp VD

Vi har även job­bat med